polski angielski niemiecki
środa, 01 lutego 2023 r. Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Ostatnia nieruchomość do sprzedaży w centrum Trzebnicy

 ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO

ogłasza

        I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

 

Termin i miejsce pierwszego przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2011 r., o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, poziom 1 – sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej i ul. Piwnicznej.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości                 i oznaczenie KW

Powierzchnia działki

(w ha)

Cena wywoławcza

 (w zł)

Wadium

(w zł)

Cena nieruchomości

i termin jej wnoszenia

Wysokość postąpienia

(w zł)

 

8/7 AM 8

WR1W/00026754/8

1,0875 ha

 

5 270 000 zł

 

 

527 000 zł

słownie:

pięćset dwadzieścia siedem tysięcy

złotych

 

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą
w przetargu;

cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia jej podpisania

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu;

Postąpienie nie może wynosić mniej jak 52 700 zł

słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset

złotych

 

     

Przeznaczenie nieruchomości:

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P,S – przemysł, składy. W projektowanej zmianie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica (udostępnionego do publicznego wglądu), teren na którym położona jest nieruchomość zdefiniowany jest jako MU – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.   

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w otoczeniu o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w centralnej części Trzebnicy. Zabudowę nieruchomości stanowi kompleks sześciu budynków niemieszkalnych (zabudowania pofolwarczne dawnego PGR-u), które kwalifikują się do rozbiórki.

 Warunki przetargu:

1.      Cena wywoławcza nieruchomości: 5 270 000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł),

2.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 52 700 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset zł),

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, 
w wysokości: 527 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy zł), w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 lub na konto Bank Spółdzielczy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003, nie później niż 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 04 października 2011 r. Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      wpłacenie wadium w podanej wysokości i terminie,

b)      okazanie oryginalnego dowodu wpłaty wadium przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

c)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

d)     w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

e)      w przypadku przedsiębiorców przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

f)       w przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.,
nr 167, poz. 1758 ze zm.) – przedłożenie aktualnego przyrzeczenia wydania zezwolenia, tzw. „promesy” na nabycie nieruchomości, wydanej zgodnie z przepisami cytowanej ustawy.    

5.      Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

6.      Zarząd Powiatu Trzebnickiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Trzebnickiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.      Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

9.      Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia i aktualizacji  operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie w kwocie 1 476 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć zł brutto) oraz koszty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży.

10.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

11.  Cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) – w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 

12.  Zarząd Powiatu Trzebnickiego zastrzega sobie prawo:

a)      odstąpienia od przetargu podając uzasadnioną przyczynę jego odwołania;

b)      odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.  

13.  Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu oraz przedmiotowej nieruchomości, można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy, ul. Leśna 1, poziom 0, tel. 71/ 387 95 50.

14.  Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego BIP http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/

zakładka: Wydziały i stanowiska samodzielne – Wydział Nieruchomości.

 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu

           Arkadiusz Poprawa

 

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku poniżej.

Informacji w powyższej sprawie udziela Naczelnik Wydziału Nieruchomości Maciej Zaleski tel. kontaktowy: 71 387 95 50

 

 

 

 

 

 

27-09-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28