polski angielski niemiecki
Sobota, 23 czerwca 2018 r. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Oświadczenie klubu radnych Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju oraz klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 29.12.2016 roku.
 
 Po utracie większości w Radzie Powiatu Trzebnickiego przez koalicję rządzącą w kwietniu 2015 roku radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej oraz PSL podjęli uchwałę obniżającą wynagrodzenie Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego o 50%. Decyzja ta podyktowana była względami politycznymi a nie merytorycznymi- opozycja chciała zaszkodzić staroście bez dokonania merytorycznej oceny jego pracy. Potwierdzeniem takich motywów działania opozycji jest fakt, że poprzedni starosta Robert Adach przez dwie kadencje, tj. 8 lat pobierał wynagrodzenie zbliżone do 100% dopuszczalnej prawem wysokości. 
W związku z licznymi osiągnięciami koalicji klubów radnych Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju oraz Prawa i Sprawiedliwości w tym również Pana Starosty Waldemara Wysockiego w zakresie ustabilizowania trudnej dotychczas sytuacji finansowej powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz pozyskaniu wielu dofinansowań zewnętrznych, a także w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji powiatowych we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego, wystąpiliśmy podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 29.12.2016 roku z projektem uchwały w sprawie przywrócenia poprzedniej, niesprawiedliwie zmienionej, wysokości wynagrodzenia Pana starosty (bez wyrównania od 1 stycznia 2016 roku). Decyzja ta uzasadniona była realizacją następujących inwestycji we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego: 
- Gmina Żmigród: przebudowa drogi powiatowej w Powidzku, kanalizacji deszczowej w Korzeńsku, remont drogi Kędzie- Barkowo, 
- Gmina Oborniki Śląskie: remont drogi Osolin- Morzęcin Mały, budowa chodników w Kotowicach i Paniowicach, przebudowa drogi Wilczyn- Golędzinów, 
- Gmina Trzebnica: remonty dróg w Malczowie, do Węgrzynowa oraz drogi Taczów Wielki- Brochocin, przebudowa drogi z Komorówka do Koczurek, 
- Gmina Prusice: remont chodnika w Piotrkowicach, dotacja do przebudowy drogi z Prusic do Kaszyc, 
-Gmina Zawonia: modernizacja ciągu pieszego w Czeszowie, polepszenie parametrów drogi nr 1335D, przebudowa drogi w Złotowie, 
- Gmina Wisznia Mała: remont drogi w Szymanowie, przebudowa drogi do Pierwoszowa.
Co ważne uchwałę o przywrócenia poprzedniej wysokości wynagrodzenia Starosty Trzebnickiego popierała większość radnych, czego dowodem było głosowanie również radnego opozycyjnego Sławomira Zarentowicza (oraz wstrzymanie się od głosu radnej Marzanny Jurzysty- Ziętek) nad włączeniem zaproponowanej przez nas uchwały do porządku sesji budżetowej w dniu 29.12.2016 roku. Naszym celem było urealnienie pensji Starosty Trzebnickiego do poziomu otrzymywanego przez zdecydowaną większość wójtów, burmistrzów i starostów w naszym kraju. Po przedstawieniu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Trzebnickiego, dyskusji na temat uchwały oraz odpowiedzi na pytania radnych opozycyjnych, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Matusiak niezgodnie z prawem przerwała obrady Rady Powiatu, uniemożliwiając tym samym przegłosowanie uchwały, która jak się później okazało miała poparcie większości radnych.
Niezgodne z prawem jest naszym zdaniem to, że przewodnicząca Rady Powiatu nie poddała pod głosowanie wniosku o przerwanie obrad, jak miało to miejsce dotychczas. Zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Trzebnickiego „Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.” Nie ulega więc wątpliwości, że to rada powiatu w głosowaniu radnych a nie jednoosobowo przewodnicząca rady decyduje o ewentualnym przerwaniu obrad. Przewodnicząca Rady jednostronnie i arbitralnie zarządziła przerwanie obrad nie podając nawet terminu wznowienia sesji Rady Powiatu, co w naszym odczuciu jest kompromitacją Pani Małgorzaty Matusiak jako Przewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego. 
Podczas tej groteskowej sytuacji skandaliczne było również zachowanie radnego opozycyjnego, byłego starosty Roberta Adacha, który podczas każdej sesji kreuje się na obrońcę demokracji, a sam nakłaniał Przewodniczącą Rady aby nie dać wypowiedzieć się radnym Rady Powiatu w procedurze głosowania nad wnioskiem o przerwę w obradach sesji budżetowej. Zachowanie radnego Roberta Adacha można interpretować albo jako brak znajomości statutu Powiatu (co w kontekście 8 lat pracy w charakterze starosty wydaje się mało realne), albo jako celowe wprowadzanie w błąd radnych opozycyjnych przez radnego Roberta Adacha. Powód braku zgody opozycji na głosowanie wniosku o przerwę w pracach rady i decyzja przewodniczącej Małgorzaty Matusiak o jednostronnym przerwaniu obrad był prosty- radni opozycyjni wiedzieli, że większość radnych chce poprzeć wniosek o przywrócenie wynagrodzenia Pana starosty Waldemara Wysockiego a przerywając bez głosowania sesję rady postanowili uniemożliwić przyjęcie niewygodnej dla siebie uchwały. Jesteśmy przekonani, że również zmiany dokonane przez radnych opozycyjnych (Roberta Adacha, Adama Gubernata, Jana Hurkota, Marzannę Jurzystę- Ziętek, Małgorzatę Matusiak, Pawła Olesia, Ewę Pasek, Damiana Sułkowskiego, Sławomira Zarentowicza, Jana Zdziarskiego i Alicję Żywiec) w budżecie Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok są niezgodne z prawem i skutkować będą unieważnieniem uchwały budżetowej przez nadzór prawny Wojewody Dolnośląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Dlatego też po niespodziewanym i niezgodnym z prawem przerwaniu obrad Rady Powiatu Trzebnickiego oraz opuszczeniu sali posiedzeń przez opozycję w tym przewodniczącą rady i dwóch wiceprzewodniczących większość radnych powiatowych (10 radnych koalicji: Waldemar Wysocki, Jerzy Trela, Sławorim Błażewski, Daniel Buczak, Mariusz Szkaradziński, Janusz Szydłowski, Sławomir Węgrzynowicz, Łukasz Budas, Tadeusz Iwaszuk i Bogusław Rubaszewski oraz 2 radnych opozycji: Sławomir Zarentowicz i Marzanna Jurzysta- Ziętek) pozostała na sali obrad i przyjęła projekt uchwały w sprawie przywrócenia wynagrodzenia Starosty Trzebnickiego. Podejmując tą uchwałę mieliśmy świadomość, że nie będzie ona miała skutków prawnych (nie wejdzie w życie). Naszym celem nie było przegłosowanie obowiązującej nowej wysokości wynagrodzenia Starosty Trzebnickiego. Poparciem tego stwierdzenia jest fakt, że Pan starosta Waldemar Wysocki nie jest już zainteresowany ponownym procedowaniem uchwały w sprawie ustalenia jego wynagrodzenia i deklaruje gotowość pracy do końca kadencji z pensją w wysokości około 50% niższą od poprzedniego starosty Roberta Adacha. Przeprowadzając omawiane głosowanie chcieliśmy pokazać, że większość radnych nie akceptuje decyzji przewodniczącej rady o jednostronnym i niezgodnym z prawem przerwaniu sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
Dzięki temu głosowaniu opinia publiczna może przekonać się, że przerywając sesję przewodnicząca Rady działała wbrew decyzji większości radnych powiatowych. Tym samym po raz kolejny wyrażamy sprzeciw wobec niedemokratycznych, niezgodnych z prawem decyzjom przewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak, która nie szanuje woli większości radnych Rady Powiatu Trzebnickiego. Niechęć radnych opozycyjnych do uregulowania kwestii wynagrodzenia Pana starosty jest kolejnym dowodem na istnienie konfliktu personalnego radnych powiatowych ze Żmigrodu (Małgorzaty Matusiak, Pawła Olesia i Damiana Sułkowskiego) w stosunku do Pana Starosty Waldemara Wysockiego. Niechęć ta wielokrotnie paraliżuje prace Powiatu Trzebnickiego, na czym tracą pozostałe gminy naszego powiatu (Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Prusice, Zawonia i Trzebnica oraz ośmiesza nasz powiat na zewnątrz, na co nie możemy pozostać obojętni.

Klub Radnych Marka Długozimy „Skuteczni dla Rozwoju”, 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
05-01-2017
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30