polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Uchwała Nr 45/ 2017 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Uchwała Nr 45/ 2017
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 5c pkt. 2 w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 1943 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 60, poz. 373 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.
§2.
Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§3.
Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami wobec kandydata zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
§4.
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Trzebnickiego.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/2017
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 18 maja 2017  r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych
w Żmigrodzie

Zarząd Powiatu Trzebnickiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (t. j. Dz. U. z 2009r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Zgodnie z §1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr. 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska w danej szkole, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.),
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.

3. Kandydaci na stanowisko dyrektora powinni wykazać się znajomością w szczególności:
-ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
-ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.),
-ustawy z dnia Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
-ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),
-ustawy z dnia o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) .

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji oraz kontaktowym numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.” w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy  ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6  lub przesłać pocztą na adres: 55-100 Trzebnica ul. Ks. W. Bochenka 6.
W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.  Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
a) tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 oraz  ul. Leśnej 1,
b) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy www.powiat.trzebnica.pl, www.bip.powiat.trzebnica.pl.

5. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

18-05-2017
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29