polski angielski niemiecki
Wtorek, 02 czerwca 2020 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
INFORMACJA DOTYCZĄCA WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Starosta Trzebnicki uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy chroniące dane osobowe mieszkańców Powiatu Trzebnickiego zawarte w Rozporządzeniu Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Starosta Trzebnicki uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy chroniące dane osobowe mieszkańców Powiatu Trzebnickiego zawarte w Rozporządzeniu Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

W związku z tym z wejściem w życie RODO, uprzejmie informuję, że przetwarzanie danych osobowych w Starostwie odbywa się zgodnie z prawem, powinno być rzetelne i przejrzyste dla osoby, której dane dotyczą.

Dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy mają wyłącznie pracownicy, którzy zostali zapoznani i przeszkoleni z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, posiadający pisemne, imienne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych (Starostę Trzebnickiego).

Państwa dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe przechowywane przez okres dłuższy będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

ADO zapewnia, że w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ADO jest zobowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

W związku z powyższym realizując obowiązek wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, uprzejmie informuje, że:

a) Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Trzebnicki, którego siedziba mieści się w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, nr tel. kontaktowego 713-879-501;

b) Od 25.05.2018 r. - Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dostępny jest pod adresem: a.kania@powiat.trzebnica.pl lub pod nr telefonu 713-879-578;

c) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy będą wyłącznie podmioty wskazane we wnioskach interesantów bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest dana sprawa;

d) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności;

e) niepodanie przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

Administrator Danych Osobowych informuje również, że interesanci Starostwa każdorazowo powinni zostać poinformowani :

a) o celu zbierania danych osobowych i dobrowolności ich podania;

b) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;

c) o przysługującym im prawie do żądania dostępu do danych osobowych i prawie do ich sprostowania;

d) o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o prawie do przenoszenia danych (tylko, jeżeli przepis szczególny tak stanowi);

e) o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

f) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co skutkować będzie zamknięciem sprawy (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej);

g) o prawie do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W Starostwie Powiatowym w Trzebnicy prowadzony jest w oparciu o treść art. 30 RODO - Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany zainteresowanym przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd do rejestru można uzyskać we wskazanej wyżej siedzibie Administratora Danych Osobowych.
24-05-2018
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30