polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO ogłasza II (drugi) przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄD POWIATU TRZEBNICKIEGO

ogłasza

II (drugi) przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Termin i miejsce drugiego przetargu:

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r., o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, poziom 1 – sala konferencyjna.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 11 października 2011 r.

Przedmiotem przetargu jest: sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej i ul. Piwnicznej.

Numer ewidencyjny nieruchomości 8/7 AM 8, o pow. 1,0875 ha, księga wieczysta WR1W/00026754/8.

Opis: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w otoczeniu o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w centralnej części Trzebnicy. Zabudowę nieruchomości stanowi kompleks sześciu budynków niemieszkalnych (zabudowania pofolwarczne dawnego PGR-u), które kwalifikują się do rozbiórki.     

Przeznaczenie nieruchomości: W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P,S – przemysł, składy. W projektowanej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica (udostępnionego do publicznego wglądu), teren na którym położona jest nieruchomość zdefiniowany jest jako MU – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.   

Warunki przetargu:

1.      Cena wywoławcza nieruchomości: 3 952 500,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł),

2.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 39 525,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł),

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, 
w wysokości: 395 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł), w kasie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 lub na konto Bank Spółdzielczy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003, nie później niż 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 12 grudnia 2011 r. Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      wpłacenie wadium w podanej wysokości i terminie,

b)      okazanie oryginalnego dowodu wpłaty wadium przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,

c)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

d)     w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

e)      w przypadku przedsiębiorców przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

f)       w przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.,
nr 167, poz. 1758 ze zm.) – przedłożenie aktualnego przyrzeczenia wydania zezwolenia, tzw. „promesy” na nabycie nieruchomości, wydanej zgodnie z przepisami cytowanej ustawy.    

5.        Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu. Cena ta płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia jej podpisania.

6.      Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

7.      Zarząd Powiatu Trzebnickiego zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie stawienia się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Trzebnickiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

8.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

9.      Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia i aktualizacji  operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie w kwocie 1 476 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć zł brutto) oraz koszty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży.

10.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

11.  Cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze zm.) – w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 

12.  Zarząd Powiatu Trzebnickiego zastrzega sobie prawo:

a)        odstąpienia od przetargu podając uzasadnioną przyczynę jego odwołania;

b)        odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.  

13.  Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, tel. 71/ 387 95 50.

14.  Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego BIP http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/ zakładka: Przetargi – nieruchomości.

 

 

Przewodniczący Zarządu

        Robert Adach

 

21-10-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29