polski angielski niemiecki
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Zawiadomienie o X sesji w dniu 24 czerwca 2019 roku
                                                   
                                                                               Trzebnica, dnia 17 czerwca 2019 roku 

                                                                  ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz §12 ust.1 Statutu Powiatu Trzebnickiego zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 1430 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ulicy Leśnej 1, odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu Trzebnickiego w okresie międzysesyjnym od
7 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
3.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
4.      Prezentacja Raportu o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok.
5.      Debata nad Raportem o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok.
6.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutoriumZarządowi Powiatu Trzebnickiego:
 
1)   sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok,
2)   opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za
2018 rok,
3)   informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok,
4)   stanowisko Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium,
5)   opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok,
 
7.      Podjęcie uchwał:
 
1) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Trzebnickiemu wotum zaufania;
2)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu;
3)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok;    
4)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok;
5)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy;
6)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie;
7)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2018 rok;
8)   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/52/2019 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 7 czerwca 2019r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach                        i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wyróżniającą pracę oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia;
9)      Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,                        w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Trzebnicki;
10) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Oborniki Śląskie wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego;
11) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki;
 
 
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
9.  Zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                                              Z poważaniem
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego
 
                                                                                                                             Robert Adach
 
 
 
 
18-06-2019
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30