polski angielski niemiecki
Wtorek, 07 kwietnia 2020 r. Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
Informacja z obrad X Sesji Rady Powiatu Trzebnickiego
    W dniu 24 czerwca 2019 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, odbyła się X zwyczajna Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego. Na obrady organu stanowiącego przybyło 19 z 21 radnych.
Obrady sesji absolutoryjnej prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Adach. 
    Rada zapoznała się z informacją Starosty Pani Małgorzaty Matusiak z prac Zarządu Powiatu Trzebnickiego  w okresie międzysesyjnym od 7 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. oraz informacją Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.
W dalszej części odbyła się prezentacja pierwszego w historii Powiatu Trzebnickiego  „Raportu o stanie Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok” oraz debata nad jego założeniami. Raport o stanie powiatu to nowy mechanizm, którego podstawy określa art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
 
    Po spełnieniu wymogów formalnych związanych z Raportem przystąpiono do procedury absolutoryjnej. 
 
    W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Prawidłowość sporządzenia sprawozdań potwierdziła pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym sprawozdaniu.
Następnie zapoznano się z informacją o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok.
Kolejnym istotnym elementem procedury absolutoryjnej było przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i złożyła wniosek do Rady Powiatu Trzebnickiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.
Prawidłowość przeprowadzonej procedury przez Komisję Rewizyjną potwierdziła pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.
 
    Rada Powiatu Trzebnickiego przyjęła następujące uchwały:
1) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Trzebnickiemu wotum zaufania;
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
3) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2018 rok;     
4) w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego na 2019 rok;
5) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy;
6) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie;
7) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2018 rok;
8) w sprawie zmiany uchwały nr IX/52/2019 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 7 czerwca 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wyróżniającą pracę oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia;
9) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni                             w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Trzebnicki;
10) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Oborniki Śląskie wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego;
11) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej  oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje 
z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki;
 
    Kwestie formalne zakończyło przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 
    Zgodnie z art. 15 ust. 1 a ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) obrady sesji zostały utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad zostaną udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
04-07-2019
Szukaj w artykułach
Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30