polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej dot. działek o nr 296/1 i 296/2 obręb Bagno, gm. Oborniki Śląskie
 
 Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), Starosta Trzebnicki zawiadamia o wydaniu w dniu 20 marca 2023 r. decyzji znak N.6810.1.44.2019 w sprawie dotyczącej zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej, dot. nieruchomości o nr ewid. 296/1 oraz 296/2 obręb Bagno, gm. Oborniki Śląskie.

Treść decyzji została udostępniona 20 marca 2023  r. w załączniku znajdującym się poniżej.

Zgodnie z art. 49a k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach  poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na to, że doręczenie decyzji następuje w formie publicznego ogłoszenia, Starosta Trzebnicki informuje, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, Wydział Nieruchomości, pok. 006, w dniach i godzinach pracy tego urzędu.

Zgodnie z treścią art. 49b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.) w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Według art. 49b § 2 k.p.a. jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

20-03-2023
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30