polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 października 2019 r. Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
Ponad 4 miliony złotych
Pieniądze na realizację tych działań pozyskał Wydział Inwestycyjno Techniczny m.in. w partnerstwie

 

 

 

Ponad 4 miliony złotych to wartość projektów, których realizacja rozpoczęła się w 2012 r. , część z nich został już wykonana, najdłuższe trwać będą do 2014 r. Pieniądze na realizację tych działań pozyskał Wydział Inwestycyjno Techniczny m.in. w partnerstwie z różnymi organizacjami i Firmami.  

W tym roku odbyła się III edycja popularnego wśród młodzieży projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich: Jego celem były działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu LGD, które mają popularyzować elementy tradycyjnej kultury regionalnej i wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej poprzez warsztaty edukacyjne z zakresu ginących zawodów.


Ginące Zawody


Działania objęte projektem miały na celu zorganizowanie dla uczestniczącej w nim młodzieży zajęć warsztatowych i żywych lekcji historii opartych na obserwacji procesu tworzenia, a nawet współtworzenia przedmiotów i czynności dzisiaj już coraz bardziej zanikających i wymagających dokumentacji. Przyczyniło się to do przypomnienia i przekazania następnym pokoleniom, tradycji związanej z zawodami, które były uprawniane na ziemiach polskich już od XI wieku. Projekt Ginące zawody skierowany był do dzieci i młodzieży z terenu LGD. W projekcie wzięło udział  90 uczniów, którzy uczestniczyli  2 dniowych warsztatach w Schronisku w Kuraszkowie i Muzeum w Marcinowie.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wartość projektu: 26 350 zł brutto
Dofinansowanie z unii: 17 369,81 zł netto

 

,, Kształcąc siebie kształcimy innych.’’ - Powiat Trzebnicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oświatowym Sowa (lider Partnerstwa) przygotował projekt w ramach POKL działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kształcąc siebie

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 72 osób z terenu gminy Trzebnica, Żmigród oraz Oborniki Śląskie  w okresie od 01.10.12 do 31.04.13  poprzez zrealizowanie lokalnej inicjatywy promującej edukację.

Zadania w ramach projektu:

Zorganizowanie Akademii Innowacji dla kadry pedagogicznej (48 os.)

Warsztaty w ramach modułu I i II– suma godzin na 1 grupę 22 godz. x 6 grup

Wartość projektu 45 540  zł. 100 % dofinansowany z UE

 

 „Edukacja inwestycja w przyszłość”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1.2. i realizowany jest od 01.08.2012 do 31.07.2013 r. przez Lidera Partnerstwa UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations Anna Jasinowska- Czarny oraz jako Partnera Powiat Trzebnicki. Kwota dofinansowania 176 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100).

Edukacja inwestycją...to szereg zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie w szczególności służące poprawie wyników z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz poprawie zdawalności egzaminu maturalnego. Zadania projektu obejmują :

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Powiat Trzebnicki jako Partner Projektu w umowie partnerskiej z dnia 23.07.2012 r. przekazał do realizacji projekt Powiatowemu Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Całkowita wartość projektu to kwota 176 000,00 PLN. Wkład własny Powiatu jako Partnera wynosi O PLN.

 

 „Edukacja szansą na lepsze jutro”

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu to kwota 178 360,00 PLN.

 Projekt dotyczy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie a w szczególności poprawy warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 46 uczniów w tym 23 uczniów szkoły podstawowej i 23 uczniów gimnazjum poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych w wyniku objęcia ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu w okresie do stycznia 2014

Zadania projektu obejmują :

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

- opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. II-III gimnazjum

Powiat Trzebnicki jako Partner Projektu w umowie partnerskiej z dnia 23.07.2012 r. przekazał do realizacji projekt Zespołowi Szkół Specjalnych  w Żmigrodzie.

 zajęcia z Logopedą

Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+

 

Wspólnie z Powiatem Trzebnickim oraz niemieckim Powiatem Goslar, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu rozpoczęła realizację projektu pod hasłem „+50” skierowanego do bezrobotnych kobiet, mieszkanek powiatu trzebnickiego, które ukończyły 50r. życia i mają problem ze znalezieniem pracy. Projekt jest finansowany ze środków POKL, w ramach priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. Wartość projektu ok. 1 milion 550 tyś. zł.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+, czyli opracowanie innowacyjnych sposobów aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata do grudnia 2014r i przewidziano w nim m.in. następujące działania:

1.      Badania społeczne oraz warsztaty robocze, których celem jest wypracowanie pakietu innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet pow. 50r życia. Wizyty studyjne w Polsce (Trzebnica) i Niemczech (Goslar) – wymiana doświadczeń między instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

Kobiety 50 +

3.      Testowanie wypracowanych metod aktywizacji (szkolenia, doradztwo, staże)

W projekcie weźmie udział 20 bezrobotnych mieszkanek powiatu trzebnickiego, które chcą wrócić na rynek pracy, zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć trwałe zatrudnienie. Już po koniec lutego w Trzebnicy odbędzie się konferencja promująca projekt. Na naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informowali o realizacji projektu.

 

Powiat Trzebnicki w Partnerstwie z Powiatem Milickim, Gminą Wołów, Gminą Prusice, Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Brzeg Dolny, oraz po dwie organizacje  pozarządowe z terenu każdej Gminy, od września 2012 r. realizuje projekt „Budowanie kompetencji do współpracy między samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Operatorem Programu Regionalnego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Jednostki samorządu tworzące partnerstwo, działające na danym obszarze funkcjonalnym, będą mogły opracować, w zależności od potrzeb: strategię rozwoju swojego obszaru lub strategie sektorowe dotyczące wybranych dziedzin – kluczowych dla tego obszaru funkcjonalnego, a także programy operacyjne do tych strategii i wreszcie studia wykonalności oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do projektów realizujących te strategie/programy. Możliwe będzie tworzenie strategii sektorowych oraz opracowań wykonawczych do nich w zakresie, uznanym przez partnerów za priorytetowe dla danego obszaru funkcjonalnego.

Rower 

 „Budowa Ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach Trzebnickim i milickim.”

Porozumienie w ramach wspólnej współpracy samorządów zostało podpisane w kwietniu 2012 r. partnerami projektu są: Powiat Trzebnicki, Powiat Milicki, Gmina Trzebnica oraz Gmina Żmigród. W październiku br. roku wyłoniono wykonawcę, który wykona dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie. Zadaniem Wrocławskiego Biura Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o., jest przygotowanie kompletnych opracowań polegającego na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2 m przewidzianej dla dwustronnego ruchu rowerowego wraz z niezbędna infrastrukturą, oznakowaniem, oświetleniem, małą architekturą turystyczną i niezbędnym wyposażeniem technicznym, oraz uzupełnienie istniejących ścieżek i odcinków trasy, w których budowa nie jest możliwa o w/w elementy.

XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.

Powiat Trzebnicki w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy pozyskał 50 tyś. zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację kolejnej edycji Festiwalu. Dzięki temu, w tym oku odbyło się 16 kolejnych koncertów w ramach Festiwalu. W ramach XIX edycji wystąpili m.in. Marcin Wyrostek, Anna Romantowska, Chór Kantorzy im. Edmunda Kajdasza, Dorota Osińska, Zespół Raz Dwa Trzy.

 Festiwal

 „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej”

W tym roku została ukończona termomodernizacja szkół na naszym terenie: Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy i Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. W ramach termomodernizacji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów i stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki modernizacji szkoły zyskały nowe oblicze, a dodatkowo, w przyszłości, zaoszczędzą na kosztach energii.

Władze powiatu na realizację tej inwestycji otrzymały dotację w kwocie 581 900 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to : około 1 milion 500 tyś zł.

 „Orlik w Żmigrodzie”

Orlik

 

Prace budowlane nad nowym boiskiem w ramach programu „Moje Boisko Orlik” w Żmigrodzie realizowane są zgodnie z planem. Już na wiosnę 2013 r. powstanie na terenie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie kompleks profesjonalnych boisk sportowych, na który Powiat Trzebnicki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Planowany koszt inwestycji -  821 000 zł, dofinansowanie od Ministra: do 47 % kosztów kwalifikowanych (do 386 000 zł).

Dominika Łasica

 Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycyjno Technicznego

 

09-01-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31