polski angielski niemiecki
Niedziela, 23 stycznia 2022 r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Konkurs ofert - kultura

Uchwała Nr 8/2013
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 16.01.2013roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz.1536) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z obszaru:
1) kultura


2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/13
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 16.01.2013 roku

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz.1536) zadania publicznego.

I. Cel konkursu
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadania publicznego Powiatu Trzebnickiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

II. Konkursem objęte są zadania z zakresu kultury:

A. wzbogacenie oferty kulturalnej w formie nieodpłatnych imprez i przedsięwzięć
o charakterze ponadgminnym,
B. organizacja imprez promujących lokalne tradycje i zwyczaje,
C. organizacja koncertów, festiwali i przeglądów muzycznych o zasięgu ponadgminnym
D. uczestnictwo zespołów lub grup propagujących lokalne dziedzictwo kulturowe
i tradycje w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych,
E. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczę mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, z więcej niż jednej gminy.

Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Nazwa projektu powinna być krótka, charakterystyczna, wskazująca konkretne przedsięwzięcie. Nie powinna być tożsama z nazwą konkursu.

Oferent powinien posiadać niezbędną bazę do realizacji zadania (własną lub wynajętą), doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dysponować wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań:
- w zakresie kultury – 38 000,00 zł

 

IV. Warunki składania ofert
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
d) spółdzielnie socjalne
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)

2. Oferta powinna być złożona:
• w jednym egzemplarzu
• w języku polskim
• na formularzu wniosku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz.2207)
• w zamkniętej kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta ta musi zawierać elementy wskazane w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną

3. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
b) aktualny odpis z właściwego rejestru
c) statut 1


4. Załączniki powinny być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

5. Termin składania ofert – oferty należy składać do 10.02.2013 r. do godziny 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Księdza Dz. W. Bochenka 6; 55-100 Trzebnica, bądź złożone za pomocą platformy ePUAP.

Uwaga! Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

V. Zasady przyznawania dotacji
1. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. nr 157 poz. 1240)

2. Wkład własny podmiotu ubiegającego się o dotację powinien wynosić nie mniej niż 10% całości kosztów realizowanego zadania. Wkład własny może stanowić wkład finansowy oraz pozafinansowy. Za wkład pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodując powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako wkład rzeczowy i osobowy wnoszone mogą być np.: koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali, koszt używania wyposażenia i materiałów, nieodpłatna dobrowolna praca (wolontariat) – w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnoszony wkład własny należy oszacować w taki sposób, aby było możliwe przeprowadzenie niezależnej oceny, natomiast w przypadku wolontariatu wartość tej pracy określa iloraz wynikający z ilości godzin pracy w projekcie i standardowej stawki godzinowej za dany rodzaj wykonywanej pracy.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla której łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

VI. Termin realizacji zadań:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 marca 2013 i kończy się nie później niż 1 grudnia 2013 r.

VII. Warunki realizacji zadania
1.Uchwała Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem.

2.Koszty poniesione przed datą zawarcia w/w umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji, tzn. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt który powstanie po dacie zawarcia w/w umowy.


3.Ewentualne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.
Ewentualne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu finansowanymi ze środków Starostwa Powiatowego, a wynikającymi z nieprzewidzianych oszczędności lub opłat są dozwolone, pod warunkiem, że kwota przesunięcia nie przekroczy 20% wartości danej pozycji kosztorysowej finansowanej z dotacji. Przesunięcia te muszą być również opisane wraz z podaniem przyczyny w części II pkt 2 sprawozdania z wykonania zadania publicznego w miejscu: „uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu”.

4. Koszty, które nie mogą być pokryte z dotacji:
a) zadania i zakupy inwestycyjne (za zakup inwestycyjny uważa się zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 3500 zł brutto),
b) zakup gruntów,
c) działalność gospodarczą,
d) koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem biura, np. opłaty czynszowe i opłaty za media, opłaty abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, zakup urządzeń stanowiących wyposażenie biura - z zastrzeżeniem, że zakup materiałów biurowych może zostać sfinansowany z dotacji pod warunkiem, że jest związany bezpośrednio z realizacją zadania.
e) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
f) koszty nabycia lub dzierżawy gruntów,
g) koszty prac remontowych i budowlanych,
h) koszty posiedzeń oraz reprezentacji organów statutowych podmiotu,
i) nagrody finansowe,
j) koszty budowy, zakupu budynków i lokali.

5. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy:
- zaktualizowanego kosztorysu projektu podpisanego przez osoby upoważnione (w przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana)
- zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty)

6. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert

1. Zarząd Powiatu Trzebnickiego powoła Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Zarządu Powiatu Trzebnickiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, z zastrzeżeniem, że nie reprezentują oni organizacji, która złożyła ofertę w konkursie.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani na podstawie naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu ogłoszenia konkursu ofert.

3. Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:
a. zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie (0-1 pkt)
b. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta ( 0-10 pkt)
c. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego ( 0-10 pkt)
d. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne ( 0-10 pkt)
e. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( 0-10 pkt)
f. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków ( 0-10 pkt)
g. sposób dotychczas realizowanych zleconych zadań publicznych (w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne powiatu trzebnickiego), biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( 0-10 pkt)
h. zasięg oraz dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu (0-10 pkt)

W przypadku uzyskania 0 pkt przy kryterium „zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie” oferta nie podlega dalszej ocenie.

4. Wymogi formalne:
a. złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem (np. rejestrem) określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
b. bezbłędna (prawidłowa i czytelna) kalkulacja kosztów
c. wypełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie
d. złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.


5. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują.

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

7. Wyboru ofert dokonuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinię i protokołem Komisji Konkursowej.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.03.2013 r.

9. Po zakończeniu procedury konkursowej, Zarząd Powiatu Trzebnickiego powiadomi o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Starostwa, BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

UWAGA! ZAWARCIE UMOWY NASTĄPI PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI ZADANIA. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Rozpoczęcie realizacji zadania przed zawarciem umowy wyklucza otrzymanie dotacji.

Dla uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

IX. Informacja o wspieranych przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego zadaniach publicznych w 2012 roku:
Na zadania w zakresie kultury – 28 000 zł

X. Postanowienia końcowe
Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Powiatu, jest zobowiązany do dostarczenia na każde wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz odpowiedniej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Powiatu do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.31-01-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31