polski angielski niemiecki
Niedziela, 23 stycznia 2022 r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013- konkurs na realizację zadania publicznego
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”

 

Celem zadania publicznego jest

rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej;
rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi;
wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:
3.500.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) PLN.


2. Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.),
instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.),
uczelnie wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.


Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.


3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
Zadanie należy zrealizować w terminie od 3 czerwca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.


4. Termin składania wniosków projektowych:
Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Rzecznika Prasowego
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
konkurs „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”


lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23. Dziennik Podawczy jest otwarty od godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30.


Decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:
Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 24 maja 2013 r.


6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.
W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 1.433.003,00 zł.

 

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl

umieścił:E.P.

28-02-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31