polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
POWIATOWY ZESPÓŁ SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 
POWIATOWY ZESPÓŁ SPECJALNYCH PLACÓWEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCHPowiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno –Wychowawczych w Trzebnicy, został utworzony przez Radę Powiatu Trzebnickiego w kwietniu 2011 roku.

Nowopowstała placówka wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów, którym niepełnosprawność intelektualna utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkół ogólnodostępnych.

W skład Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych wchodzą dwie placówki:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,

oraz

b) Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy.


Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy


Placówka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z autyzmem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i obejmuje:

· Szkołę Podstawową nr 5;

· Gimnazjum nr 2;

· Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2;

· Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Placówka dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne np:

· pracownię komputerową;

· pracownię terapii ruchowej;

· salę gimnastyczną;

· gabinet terapii pedagogicznej;

· gabinet logopedyczny;

· świetlicę szkolną;

· bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;

· wielofunkcyjne boisko sportowe i ogrodzone zielone tereny rekreacyjne;

· plac zabaw.

Uczniowie z odległych miejscowości lub o trudnej sytuacji rodzinnej mogą przebywać w internacie. Pobyt ucznia w internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia.


Ośrodek Rewalidacyjno- WychowawczyDo Ośrodka uczęszczać mogą dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym, poczynając od 3 do 25 roku życia.

Placówka zapewnia swoim podopiecznym wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w profesjonalnie wyposażonych salach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci.

Rehabilitacja Ruchowa
Zajęcia w Ośrodku są bezpłatne i trwają 8 godzin dziennie (od godz. 8.00 do 16.00) i obejmują:

· terapię psychologiczną;

· terapię logopedyczną i alternatywne metody komunikacji;

· Rehabilitację ruchową z zakresu kinezyterapii i masażu leczniczego;

· Bioptron;

· Stymulację polisensoryczną (Sala Doświadczania Świata, zajęcia z żywiołami, metoda porannego kręgu);

· Usprawnianie w Sali Integracji Sensomotorycznej;

· neuroterapię metodą EEG - Biofeedback ( treningi koncentracji uwagi)

· Dogoterapię;

· Muzykoterapię;

· Arteterapię;

Zajęcia z użyciem światła

 
Ośrodek dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo w tym na wózku inwalidzkim. Posiada windę, podjazd do budynku oraz odpowiednio dostosowany plac zabaw, pomieszczenia i sanitariaty. Dowóz lub zwrot kosztu dojazdu na zajęcia do Ośrodka zapewnia gmina właściwa miejscu zamieszkania dziecka.

Podstawą skierowania dziecka jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.


Dogoterapia
Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt:
POWIATOWY ZESPÓŁ SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
55 – 100 Trzebnica, ul. Nowa 1, tel. 71 312 07 40, e-mail: soswtrzebnica@wp.pl
dyrektor Mieczysława Gruba tel: 609 514 934

Galeria