polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 30 marca 2020 r. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

 

 

logo

 

Powiat Trzebnicki w partnerstwie z firmą UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations realizuje projekt pt. Edukacja szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 1.08.2012 r. do 31.01.2014 r.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Zajęcia

Cel projektu: poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 46 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie w tym 23 uczniów szkoły podstawowej i 23 uczniów gimnazjum poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych w wyniku objęcia ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu w okresie do stycznia 2014

Zadania projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

- opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami mowy i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. II-III gimnazjum

Wartość projektu: 178 360,00 zł

 

 

zajęcia

Galeria