polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława
Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy


„ Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"
Powiat Trzebnicki jest realizatorem projektu  pn. „ Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu z godnie z umową zawartą z UMWD wynosi 12 732 592,76 zł z czego 60,52% finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe koszty w wysokości
6 785 221 zł pokryje Powiat Trzebnicki.

Planowany termin zakończenia inwestycji: styczeń 2011

Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie), Działanie 8.1. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”.

Przedmiotem projektu jest dobudowanie pawilonu dla Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy. W wyniku realizacji powstanie 80 łóżkowy z pomieszczeniami terapeutycznymi oddział rehabilitacyjny spełniający obecne przepisy i wymagania stawiane tego typu obiektom, a w szczególności odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej. Powierzchnia użytkowa pawilonu wyniesie 3192,54m2.

Główny cel projektu:
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie pawilonu (Oddziału Rehabilitacji, Oddziału dla dzieci i młodzieży,Oddziału dla dorosłych) przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Cele szczegółowe Projektu są następujące:
1. Poprawa warunków rehabilitacji mieszkańców powiatu.
2. Poprawa bezpieczeństwa medycznego powiatu trzebnickiego i powiatów ościennych.
3. Poprawa stanu zdrowotnego społeczności województwa dolnośląskiego w zakresie dysfunkcji narządu ruchu.
Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców regionu i utrzymania liczby osób aktywnych zawodowo, co wpłynie pozytywnie na rozwój regionu.

Wybudowanie pawilonu Oddziału Rehabilitacji bezpośrednio przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej umożliwi:
- kontynuacje leczenia pooperacyjnego przez dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat,
- kontynuacje leczenia pooperacyjnego przez dorosłych,
- zwiększenie jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych – rehabilitacja ambulatoryjna,
- utrzymanie obecnej ilości pacjentów,
- utrzymanie istniejącego zatrudnienia.
 
Koordynator projektu: Dominika Łasica, Ewa Rogowska

Galeria