polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 30 marca 2020 r. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Kształcąc nowocześnie, równamy szanse

„Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”

                  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany  przez Powiat Trzebnicki/Powiato­wy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy w ra­mach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.1.2: Wyrów­nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu­kacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację Programu Rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy zwiększającego opanowanie kompetencji kluczowych u uczestników, podwyższenie znajomości własnych predyspozycji i umiejętności planowania kariery zawodowej, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego oraz wdrożenie narzędzi zwiększających kompleksowe, efektywne zarządzanie szkołą w dwóch cyklach,  w okresie od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

          W każdym cyklu dla 47 grup 12-osobowych prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (64 h), a uczestnicy otrzymują pakiety szkoleniowe zapewniające właściwą realizację programu.  Uczniowie podnoszą swoje kompetencje kluczowe na zajęciach z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, biologii, geografii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie; pracują w grupach dziennikarskich, literackich i teatralnej (468 uczestników); uczestniczą w sportowych grach zespołowych i zajęciach fitness (96 uczestników) oraz uczą się pływania(91 uczestników) a także wyjeżdżają na wyższe uczelnie i do teatru.

                Szkolny Ośrodek Kariery pomoże 90 uczestnikom rozpoznać predyspozycje i zaplanować przyszłość zawodową zgodną z potrzebami rynku pracy.

Wdrożenie programu do efektywnego zarządzania szkołą „Uczniowie Optivum NET” pozwoliło na wprowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz sprawniejszą wymianę informacji z uczniami i rodzicami.

Zakupiony został   do 37 sal lekcyjnych sprzęt komputerowy  podłączany do Internetu oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne np. programy multimedialne.

     Wartość projektu:  1 543 571,57 zł

 

     Bank informacji o realizacji projektu:  www.knrs.pzs1trzebnica.pl   lub  www.pzs1trzebnica.pl

     Koordynator projektu:  Danuta Szuber

 

 

Galeria