polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława
O projekcieProjekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)


Grupa docelowa projektu:


Grupę docelową w projekcie stanowi 374 urzędników zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11. 2008 roku z 8 JST: Prusice, Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Zawonia, Dobroszyce, Prochowice i Powiat Trzebnicki.

Odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

- Wszyscy uczestnicy – 374 urzędników
- Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem – 225 osób
- Liderzy – kierownicy działów – 24 osoby
- Informatycy – 8 osób


Zadania w ramach projektu: 

Zadanie 1 - Wdrożenie lub modernizacja rozwiązań informatycznych w JST:
 
- zakupienie sprzętu oraz oprogramowania służącego do wdrożenia e-usług publicznych świadczonych za pomocą platformy ePUAP

- zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług oraz systemów informacyjnych, co wpłynie na wzrost wymiany korespondencji drogą elektroniczną

- uruchomienie punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego

- zakupienie lub zmodernizowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 8 JST posiadających funkcjonalność wymiany korespondencji z platformą ePUAP

- za zadanie odpowiedzialni są informatycy i koordynator informatyków


Cele szczegółowe projektu do zad. 1:


- wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy JST

- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP

- wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.

Produkty:

- Liczba nowych usług w 8 JST – 84

- Liczba zakupionych i wdrożonych systemów EZD – 3

- Liczba zmodernizowanych systemów EZD - 4 

Zadanie 2 – Szkolenia:

- logistyczna obsługa szkoleń – specjalista ds. obsługi szkoleń odpowiada za bezpośredni kontakt z uczestnikami szkoleń i kompleksową organizację szkoleń w 8 jst

- merytoryczna realizacja szkoleń – szkolenia w formie wykładowo – warsztatowej przy wykorzystaniu komputerów dla 52 grup szkoleniowych liczących od 8 do 15 osób – w sumie 374 pracowników 8 jst.

- szkolenia zostaną podzielone na 4 ścieżki:

1)   szkolenia dla 374 pracowników – każdy odbędzie szkolenia z:

- zarządzanie dokumentami elektronicznymi – 16 h

- bezpieczeństwo przetwarzania informacji – 16 h

2)   Pracownicy posiadający kontakt z klientem – 225 osób, będzie uczestniczyć w następujących szkoleniach:

- eUrząd – 8h

- ePUAP – 8 h

- nowa instrukcja kancelaryjna – II części po 8 h

3)   Liderzy – kierownicy działów – odbędą dodatkowe szkolenia po 8 h:

- Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

- Bezpieczeństwo przetwarzania informacji

- Oraz dodatkowo Gromadzenie i analiza informacji po 16 h

4)   informatycy – 8 osób:

- Warsztaty ePUAP – 8 h

- Gromadzenie i analiza informacji – 16

- Zarządzanie środowiskiem serwerowym – 2 części po 8 h


Cele szczegółowe projektu do zad. 2

podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

Produkty:

- 24304 uczestnikogodzin

- 3038 osobodni szkoleniowych

- 1997 – zaświadczeń o ukończeniu szkoleń

- 338 dni pracy trenera

- 169 zrealizowanych szkoleń

Zadanie 3 - Promocja e-usług:

- przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki
- przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług i profilu zaufanego
- przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www JST
- organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów i roll-up
- publikację ogłoszeń w prasie

Cele szczegółowe projektu do zad.3

podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem

Produkty:


- 16 ogłoszeń w prasie

- 16 spotkań informacyjnych

- 16 list potwierdzających odbiór materiałów promocyjnych

- 1 film promocyjny

- 1000 wydrukowanych plakatów

- 2500 wydrukowanych ulotek

- 2000 wydrukowanych instrukcji

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”


Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.