polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU TRZEBNICKIEGO NA LATA 2011 – 2015

Załącznik do uchwały Nr VIII/76/2011

Rady Powiatu Trzebnickiego

z dnia 23 listopada 2011r.

 

 

   

POWIATOWY  PROGRAM

OCHRONY  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

DLA  POWIATU  TRZEBNICKIEGO

 NA  LATA 2011 – 2015

 

 

Trzebnica 2011r

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 ze zm.), uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, nakłada na samorządy województw, powiatów i gmin zadania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. W świetle ustawy, działania samorządów terytorialnych polegają w szczególności na:

- promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,

- zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym,

- kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Ustawowe zadania precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz. 128).

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej . Program opracowany jest do realizacji w latach 2011-2015.

Program realizować będą trzy grupy podmiotów:

- ministrowie właściwi ze względu na cele Programu,

- Narodowy Fundusz Zdrowia,

- samorządy województw, powiatów i gmin.

Opcjonalnymi partnerami wymienionych podmiotów w realizacji zadań Programu mogą stać się m.in. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje i samorządy zawodowe.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Zarząd Powiatu Trzebnickiego Uchwałą Nr 64/11 z dnia 17.08.2011r. powołał Powiatowy Zespół Koordynujący realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Do zadań zespołu należy:

 • opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Trzebnickiego,
 • rozpoznanie potrzeb mieszkańców Powiatu Trzebnickiego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej,
 • dostosowania do potrzeb skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej,
 • realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.

Podstawę prawną Programu stanowią:

1.       Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)

2.       Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1326 ze zm.)

3.       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 ze zm.)

4.       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.)

5.       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

6.       Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)

7.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz. 128)

8.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177 poz. 1193)

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia psychicznego na lata 2011 – 2015 ma szanse na skuteczną i pełną realizację jedynie pod warunkiem przyjęcia jego rekomendacji przez wszystkie instytucje, organizacje i osoby zajmujące się ze statutowego obowiązku lub społecznej potrzeby problematyką zdrowia psychicznego i jego ochrony.


I.      Diagnoza sytuacji w ochronie zdrowia psychicznego na terenie Powiatu. 

Zdrowie psychiczne określane jest jako pełnia dobrego stanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Jest to zatem nie tylko brak choroby czy kalectwa.

Problem zdrowia psychicznego jest niezwykle poważny, ponieważ liczba chorych psychicznie rośnie w alarmującym tempie. WHO podaje, że ponad 400 mln osób na świecie cierpi na choroby psychiczne lub z powodu problemów psychospołecznych (tj. alkoholizm czy narkomania). W Unii Europejskiej liczba chorych psychicznie sięga ponad 50 mln. Najnowsze prognozy WHO szacują, że do 2010 roku osoby cierpiące na choroby psychiczne i neurologiczne stanowić będą prawie 15% wszystkich chorych na świecie.

Choroby psychiczne najbardziej utrudniające życie pacjentom i zaburzające ich funkcjonowanie w społeczeństwie to: depresja jednobiegunowa, schizofrenia, alkoholizm, choroba dwubiegunowa oraz natręctwa myślowe i czynnościowe.

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to osoby:
- chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
-
upośledzone umysłowo,
- wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

 

1. Chorzy leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w woj. dolnośląskim w latach 2006 – 2009 według rozpoznań

Rozpoznanie

leczeni ogółem

w tym po raz pierwszy

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

 

Ogółem

 

 

107348

 

92002

 

89176

 

93876

 

26991

 

19865

 

22293

 

24073

organiczne  zaburzenia psychiczne

23 274

20 219

18 432

19 521

4 505

3 838

3 866

4 334

zaburzenia  

spowodowane

używaniem  alkoholu

 

2 718

 

3 560

 

3 777

 

3 072

 

1 082

 

1 072

 

1 143

 

1 004

zaburzenia  

spowodowane

 używaniem  substancji  psychoaktywnych

 

1 807

 

683

 

722

 

981

 

866

 

285

 

281

 

293

schizofrenia

11 493

9 706

9 074

9 925

1 837

1 143

1 099

1 448

inne zaburzenia

psychotyczne

8 431

6 300

5 770

6 772

1 613

978

1 019

1 141

zaburzenia afektywne

21 195

17 471

17 779

18 696

5 981

3 728

4 473

5286

zaburzenia nerwicowe

28 532

25 185

25 134

25 651

8 636

6 646

8 104

8 372

zaburzenia  osobowości  i zachowania  dorosłych

2 119

 

2 371

2 018

2 192

534

642

690

674

upośledzenie  umysłowe

5 459

4 562

4 086

4 264

1 204

836

643

699

nieokreślone  zaburzenia psychiczne

551

456

562

556

210

275

222

283

pozostałe rozpoznania

1 569

1 489

1 822

2 264

514

422

753

539

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia woj. dolnośląskiego 2009 – Wrocław 2010

 

2. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w Powiecie Trzebnickim w latach 2005 – 2009

 

leczeni

ogółem

w tym leczeni po raz pierwszy

liczba udzielonych porad

liczba porad na jednego leczonego

2005

962

304

5 006

5,20

2006

846

258

4 636

5,48

2007

1 172

373

4 386

3,74

2008

1 744

511

5 710

3,27

2009

1 112

111

3 702

3,33

 Źródło: Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia woj. dolnośląskiego 2009 – Wrocław 2010

 

3. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w Powiecie Trzebnickim wg rozpoznań w 2009r.

ogółem

ogółem

1 112

po raz pierwszy w życiu

111

organiczne  zaburzenia psychiczne

ogółem

162

po raz pierwszy w życiu

19

zaburzenia  spowodowane używaniem  alkoholu

ogółem

13

po raz pierwszy w życiu

2

zaburzenia  spowodowane używaniem  substancji  psychoaktywnych

ogółem

 

po raz pierwszy w życiu

 

schizofrenia

ogółem

117

po raz pierwszy w życiu

6

inne zaburzenia psychotyczne

ogółem

53

po raz pierwszy w życiu

3

zaburzenia afektywne

ogółem

347

po raz pierwszy w życiu

38

zaburzenia nerwicowe

ogółem

296

po raz pierwszy w życiu

34

zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

ogółem

23

po raz pierwszy w życiu

5

upośledzenie umysłowe

ogółem

91

po raz pierwszy w życiu

 

nieokreślone zaburzenia psychiczne

ogółem

8

po raz pierwszy w życiu

3

pozostałe rozpoznania

ogółem

2

po raz pierwszy w życiu

1

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia woj. dolnośląskiego 2009 – Wrocław 2010

 

4. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w Powiecie Trzebnickim wg płci i wieku w 2009r.

 

leczeni

ogółem

ogółem

1 112

 

w tym

w wieku

do 18

0

19 – 29

141

w tym mężczyźni

449

30 – 64

818

65 i więcej

153

leczeni

po raz

pierwszy

w życiu

ogółem

111

 

w tym

w wieku

do 18

0

19 – 29

17

w tym mężczyźni

53

30 – 64

68

65 i więcej

26

porady

udzielone

w

poradniach

 

ogółem liczba

wszystkich porad

 

3 702

 

w tym

lekarza

3 303

psychologa

399

innego

terapeuty

0

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia woj. dolnośląskiego 2009 – Wrocław 2010

 

5. Działalność poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień w Powiecie Trzebnickim w 2009r.

 

leczeni ogółem

w tym po raz pierwszy

poradnie zdrowia psychicznego

1 112

111

poradnie zdrowia psych. dla dzieci i młodzieży

0

0

poradnie leczenia uzależnień

0

0

Źródło: Biuletyn Statystyczny Ochrony Zdrowia woj. dolnośląskiego 2009 – Wrocław 2010

 

II. Infrastruktura ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz organizacji i instytucji wspierających

 

1. Stacjonarna opieka medyczna nad osobami chorymi psychicznie:

-    Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie – zapewnia opiekę, pielęgnację i leczenie chorym ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, głównie osobom w podeszłym wieku z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi nie wymagającymi leczenia szpitalnego.

 

2. Ambulatoryjna opieka medyczna nad osobami chorymi psychicznie:
   - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy – poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych(kontrakt z NFZ);
    -
NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SELF w Trzebnicy (kontrakt z NFZ);
    -
NZOZ EWA – MED w Obornikach Śląskich – gabinet lekarza psychiatry (kontrakt z NFZ);
    - Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie – poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych (kontrakt z NFZ).

 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy – zadania:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych w ramach środków PFRON.

Osoby niepełnosprawne objęte rehabilitacją społeczną w Powiecie Trzebnickim w latach 2008 – 2010

rodzaj rehabilitacji

2008

2009

2010

turnusy rehabilitacyjne – ogółem osoby niepełnosprawne

369

164

139

w tym

osoby z zaburzeniami psychicznymi do 16 roku życia

0

0

0

osoby z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia

13

11

15

warsztaty terapii zajęciowej – ogółem osoby niepełnosprawne

25

35

35

w tym

osoby z zaburzeniami psychicznymi do 16 roku życia

0

0

0

osoby z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia

8

12

16

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje od 2008 roku projekt systemowy pt. "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do podjęcia pracy.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy PCPR w Trzebnicy poprzez:

·        podniesienie kwalifikacji zawodowych;

·        podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych;

·        podniesienie aktywności zawodowej;

·        próbę zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym.

W projekcie uczestniczą między innymi osoby niepełnosprawne z zburzeniami psychicznymi ( w 2008r. – 3 osoby, w 2009r. – 2 osoby).

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się orzecznictwem o niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Trzebnickiego.

W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, tj. lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni specjaliści uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2008 – 2010

rodzaj niepełnosprawności

2008

2009

2010

ogółem wszyscy niepełnosprawni

1240

1136

1234

w tym osoby z zburzeniami psychicznymi

92

68

77

 

osoby do

16 roku życia

ogółem

224

177

182

w tym

upośledzenie umysłowe

28

3

15

choroby psychiczne

16

17

7

całościowe zaburzenia rozwojowe

-

-

0

osoby powyżej 16 roku życia

ogółem

1016

959

1052

w tym

upośledzenie umysłowe

40

31

38

choroby psychiczne

76

51

70

całościowe zaburzenia rozwojowe

-

-

1

 

5. Opieka nad dzieckiem i rodziną w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

·     zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym okresowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

·      podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodziny dzieci i młodzieży przebywających w placówce,

·        zapewnienie kompleksowej pomocy w ty: psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, prawnej osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie

·        schronienie dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy w rodzinie,

·        działalność profilaktyczną zapobiegającą dysfunkcji rodzin.

6. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – zadania:

·         inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja praw tych osób;

·         opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

·         opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych.

 

7. Warsztaty Terapii Zajęciowej Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” w Trzebnicy.

Celem warsztatu jest:

·         aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

·         stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie  indywidualnego  programu  rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.
W  warsztacie  działa  rada  programowa,  która  dokonuje  okresowej  oraz,  nie  rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji  uczestnika  warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

·         podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,

·         potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,

·         przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

8. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Niepełnosprawne osoby z zaburzeniami psychicznymi są specyficzna grupą. Ich aktywność zawodowa jest jednym z elementów złożonego procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ma ona ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, społecznego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Praca zgodna z kwalifikacjami daje niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi możliwość uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym naszego powiatu oraz jest gwarantem poczucia własnej wartości, samorealizacji i samodzielności materialnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja osoby niepełnosprawnej powinna obejmować zarówno rehabilitację leczniczą, psychiczną, społeczną, jak i zawodową. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy – w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych udziela pomocy w zakresie:

·         pośrednictwa pracy,

·         poradnictwa zawodowego,

·         szkoleń,

·         staży,

·         prac interwencyjnych,

·         jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

·         jednorazowych środków na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

·         zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 

Osoby niepełnosprawne objęte rehabilitacją zawodową w Powiecie Trzebnickim w latach 2008 - 2010

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

2008

2009

2010

pośrednictwo pracy

ogółem osoby niepełnosprawne

124

145

150

w tym z zaburzeniami psychicznymi

10

9

10

poradnictwo zawodowe

ogółem osoby niepełnosprawne

31

53

88

w tym z zaburzeniami psychicznymi

1

2

2

szkolenia

ogółem osoby niepełnosprawne

4

6

6

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

staże

ogółem osoby niepełnosprawne

6

8

8

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

prace interwencyjne

ogółem osoby niepełnosprawne

4

5

5

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

ogółem osoby niepełnosprawne

4

2

4

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

jednorazowe środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

ogółem osoby niepełnosprawne

-

-

-

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

ogółem osoby niepełnosprawne

3

2

-

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

-

-

zajęcia aktywizujące z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

ogółem osoby niepełnosprawne

7

60

18

w tym z zaburzeniami psychicznymi

-

2

-

Wymienione działania Powiatowego Urzędu Pracy finansowane są głównie ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, za wyjątkiem funduszy przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej, które finansowane są przez PFRON.

9. Dom Pomocy Społecznej

 Na terenie Powiatu Trzebnickiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej o dwóch profilach :
 w Obornikach Śląskich przeznaczony dla osób somatycznie chorych oraz filia w
Rościsławicach przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

 Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem , a w szczególności:

·         w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza,

- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości;

·         opiekuńcze, polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

·         wspomagające, polegające na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
 

10. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę  należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

·         uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);

·         interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną;

·         pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów);

·         wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);

·         pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);

·         usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego);

·         pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami);

·         zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w gminach Powiatu Trzebnickiego

Gmina

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środowiskowe domy samopomocy

ilość

rodzaj

Trzebnica

0

 

0

Oborniki Śląskie

0

 

0

Prusice

0

 

0

Żmigród

0

 

placówka dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo

Wisznia Mała

0

 

0

Zawonia

0

 

0

 

11. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Trzebnicy i w Żmigrodzie. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest specjalistyczną placówką resortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi poprzez:

·         wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

·         profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

·         terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

·         wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

·         pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

·         prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

·         pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,

·         wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole,

·         wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

 W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żmigrodzie lekarz psychiatra przyjmuje dzieci i młodzież z terenu Gmin Żmigród i Prusice (8 godz. miesięcznie) w ramach programu Psychiatrycznych Usług Zdrowotnych realizowanych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żmigrodzie, oraz  Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach.
 

12. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy

W skład Zespołu wchodzą:

·         Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Placówka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z autyzmem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i obejmuje: szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodowa i szkołę przysposabiającą do pracy;

·         Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

Do ośrodka uczęszczać mogą dzieci i młodzież  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym, poczynając od 3 do 25 roku życia. Placówka zapewnia swoim podopiecznym wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w profesjonalnie wyposażonych salach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Zajęcia w ośrodku są bezpłatne i trwają 8 godzin dziennie  ( 8.00 – 16.00)
 

13. Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Placówka kształcenia specjalnego przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, od 6 do 24 lat.

W skład Zespołu wchodzą :

 • Szkoła Podstawowa  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
 • Gimnazjum  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym do 21 roku życia ,
 • szkoła przysposabiająca do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w  szkołach prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

14. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych:

·         Stowarzyszenie „Troska” działające przy Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy;

·         Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół

55 - 140 Żmigród, ul. Rybacka 17 

·         Stowarzyszenie Amazonek "Ewa"

55 - 140 Żmigród, ul. Rybacka 17

e-mail: stowamazonki@o2.pl 

·         Świetlica Socjoterapeutyczna "Tęcza" w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie

55 - 140 Żmigród, ul. Wrocławska 12

·         Świetlica Środowiskowa "Wesołe Dzieciaki" w Barkowie

Szkoła Podstawowa w Barkowie 

·         Fundacja dla Kobiet "Dobra Dusza"

55 - 140 Żmigród, ul. Wrocławska 12

e-mail: fundacja@dobradusza.eu

·         Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

55-100 Trzebnica, ul. Stawowa 1

 

III. Cele i zadania dla powiatu wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

1. Cel główny:

promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

 

1.1. Cel szczegółowy:

upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

 

Zadania:

                 1.1.1.  ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego

1.1.2.  opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego

1.1.3.  realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego

 

1.2. Cel szczegółowy:

zapobieganie zaburzeniom psychicznym

 

Zadania:

1.2.1.  opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym

1.2.2.  realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych

 

1.3. Cel szczegółowy:

zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Zadania:

1.3.1.  przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

1.3.2.  realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

 

1.4. Cel szczegółowy:

organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

 

Zadania:

1.4.1.  tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu

 

 

2. Cel główny:

zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

 

2.1. Cel szczegółowy:

upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

 

Zadania:

2.1.1.  opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego:

-   leczenia ambulatoryjnego,

-   leczenia w zespołach środowiskowych,

-   leczenia w oddziałach dziennych,

-   leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2.1.2.  realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie

2.1.3.  integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu  kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego

 

2.2. Cel szczegółowy:

upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

 

Zadania:

2.2.1.  opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej

2.2.2.  realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.2.3.  wspieranie finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.2.4.  zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego projektom pozarządowym realizującym takie formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego

2.2.5.  zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie

 

2.3. Cel szczegółowy:

aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Zadania:

2.3.1.  opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi

2.3.2.  realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi

2.3.3.  zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.3.4.  przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi

2.3.5.  prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi

2.3.6.  zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy

 

2.4. Cel szczegółowy:

skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

 

Zadania:

2.4.1.  powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami:

-   opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej,

-   realizacji, koordynowania i monitorowania Programu

2.4.2.  opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram

2.4.3.  realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego

2.4.4.  przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

IV. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Jedną z grup osób niepełnosprawnych, które są szczególnie zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z powodu specyfiki swojego schorzenia mają oni ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, pełnieniu ról społecznych oraz integracji społecznej. Taka sytuacja powoduje spadek aktywności społecznej, pogłębiającą się izolację społeczną, wzrost uzależnienia od opiekunów, a w rezultacie obniżenie jakości życia tych osób. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychane na margines życia społecznego, często nieakceptowane przez swoje środowisko.

Celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy umożliwiających życie w środowisku i społecznym.

Niezwykle ważnym elementem systemu ochrony zdrowia psychicznego są instytucje działające w sferze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.

 

1. Priorytety ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Trzebnickiego na lata 2011 – 2015:

·         wspieranie rodzicielstwa – pozytywne rodzicielstwo powyższa samoocenę dzieci, zwiększa ich kompetencje społeczne i edukacyjne, chroni je przed późniejszymi destrukcyjnymi zachowaniami i zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych;

·         promocja zdrowia psychicznego w szkołach – słabe wyniki w nauce i wcześnie występujące problemy ze zdrowiem psychicznym zwiększają ryzyko zachowań aspołecznych;

·         zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych – zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych klasyfikowane są jako zaburzenia psychiczne i współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, m.in. z przemocą, depresją i samobójstwami. Natomiast agresja i przemoc w domu i środowisku lokalnym prowadzi do zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych;

·         zapobieganie depresji i samobójstwom – depresja jest drugą pod względem częstości występowania przyczyną niepełnosprawności i zwiększa ryzyko samobójstwa. Samobójstwo jest drugą pod względem ilości, po wypadkach drogowych, przyczyną zgonów w populacji Europejczyków w wieku 15 – 35 lat;

·         otoczenie opieką grup ryzyka, którym zagrażają zaburzenia psychiczne – osoby niepełnosprawne, rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi, osoby, które przechodzą traumatyczne doświadczenia życiowe;

·         wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się – poprawa zdrowia psychicznego populacji osób starzejących się i osób przewlekle chorych poprzez aktywność fizyczną i wsparcie społeczne w wielu obszarach;

·         promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – stresujące warunki pracy zwiększają ryzyko zaburzeń lękowych, depresyjnych i wypalenia zawodowego. Wzmocnienie pozycji pracownika prowadzi do poprawy kompetencji, wzrostu zadowolenia z pracy oraz zmniejszenia stresu.

Wcześniej podjęta profilaktyka zdrowotna, dążąca do likwidacji lub przynajmniej znacznego ograniczenia przyczyn powodujących u osób zaburzenia psychiczne, stanowi istotny element każdego programu działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania profilaktyczne w tym zakresie powinny być podjęte we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego poprzez instytucje oraz placówki oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej.

2. Adresaci programu:

·         osoby chore psychicznie,

·         osoby upośledzone umysłowo,

·         osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, w tym osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych,

·         osoby z grup ryzyka,

·         dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół prowadzonych przez Powiat Trzebnicki,

·         osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby starsze,

·         rodziny dysfunkcyjne.

3. Koordynator programu:

Zespół Koordynujący Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powołany uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego.

 

4. Źródła finansowania programu:

·         środki własne powiatu,

·         środki Narodowego Funduszu Zdrowia,

·         środki PFRON,

·         środki własne realizatorów programu.

 

5. Partnerzy programu:

·         Ministerstwo Zdrowia,

·         Starostwo Powiatowe w Trzebnicy,

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

·         Powiatowy Urząd Pracy,

·         Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Trzebnicy i Żmigrodzie,

·         Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,

·         Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,

·         szkoły prowadzone przez Powiat Trzebnicki,

·         lokalne media,

·         organizacje pozarządowe.

 

6. Sprawozdawczość

Corocznie przygotowywana będzie zbiorcza informacja o stanie zdrowia mieszkańców, zawierająca podsumowanie działań wynikających z niniejszego Programu. Informacja będzie publikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w terminie do końca I kwartału za poprzedni rok, tj.:

 • za rok 2011 do końca marca 2012, 
 • za rok 2012 do końca marca 2013,
 • za rok 2013 do końca marca 2014,
 • za rok 2014 do końca marca 2015,
 • za rok 2015 do końca marca 2016.

Po zakończeniu realizacji programu zostanie opracowana całościowa informacja obejmująca lata 2011-2015.

Corocznie do dnia 15 maja przekazywane będą sprawozdania do ministra zdrowia.

 

V. Harmonogram realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni

za realizację

Termin

realizacji

Wskaźnik

monitorujący

1.

Ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego

zespół koordynujący

wrzesień

2011

 

2.

Opracowanie lokalnego programu promocji zdrowia psychicznego

zespół koordynujący

wrzesień

2011

 

3.

Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród młodzieży – realizacja programów promocji zdrowia psychicznego w szkołach ponadgimnazjalnych

Starostwo Powiatowe

PP-P

szkoły

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

4.

Promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych – akcja informacyjna promująca i upowszechniająca zdrowie psychiczne, opracowanie i kolportaż przewodnika

Starostwo Powiatowe

PP-P

PCPR

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

5.

Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

PP-P

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z porad

6.

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych

PP-P

szkoły

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

7.

Uwrażliwienie rodziców na symptomy w funkcjonowaniu młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

PP-P

szkoły

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

8.

Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi

PP-P

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z porad

9.

Informowanie społeczeństwa o wszystkich aspektach zaburzeń psychicznych za pomocą prasy lokalnej, strony internetowej starostwa

Starostwo Powiatowe, zespół koordynujący

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

 

2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym

PCPR

PP-P

szkoły

do

12. 2011

opracowane programy

2.

Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym

PCPR

PP-P

szkoły

realizacja ciągła

liczba osób biorących udział w programie/rok

3.

Prowadzenie edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

PCPR

PP-P

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z porad

4.

Utworzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wraz z ośrodkiem interwencji kryzysowej *

Starostwo Powiatowe

do 2014

funkcjonujący ośrodek

*do zadań powiatu wg ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej

 

3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Przygotowanie lokalnego programu informacyjno – edukacyjnego „Zrozumienie i akceptacja osób z zaburzeniami psychicznymi”

Starostwo Powiatowe

PCPR

PP-P

do

12.2011

opracowany program

2.

Realizacja opracowanego programu

PCPR

PP-P

szkoły

realizacja ciągła

zrealizowane działania w ramach programu

3.

Umieszczanie na stronie internetowej starostwa artykułów na temat problematyki zdrowia psychicznego

Starostwo Powiatowe

realizacja ciągła

liczba zamieszczonych informacji

4.

Opracowanie przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi na temat opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej

zespół koordynujący

do

12.2011

opracowany przewodnik

 

4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z ośrodkiem pomocy kryzysowej *

Starostwo Powiatowe

do 2013

funkcjonujący ośrodek

2.

Prowadzenie w ramach PCPR ośrodka pomocy psychologicznej , psychiatrycznej i prawnej

Starostwo Powiatowe

PCPR

do

06. 2012

funkcjonujący ośrodek

3.

Zintensyfikowanie współpracy z GOPS-ami z terenu Powiatu Trzebnickiego w zakresie poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu

zagrażających zdrowiu psychicznemu

PCPR

 

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

*do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy, wg ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

5. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej

zespół koordynujący

do

12.2011

opracowany program

2.

Wpływania na rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach Powiatu Trzebnickiego

Starostwo Powiatowe

PCPR

realizacja ciągła

liczba świadczonych usług

3.

Nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi placówkami leczniczymi dla dzieci i młodzieży

Starostwo Powiatowe

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

4.

Współpraca z placówkami z terenu Powiatu Trzebnickiego świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Starostwo Powiatowe

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

 

6. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia  społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zespół koordynujący

do

12. 2011

opracowany program

2.

Współpraca z placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego

Starostwo Powiatowe

realizacja ciągła

 

3.

Rozwój istniejących placówek pomocy instytucjonalnej (DPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej itp.)

Starostwo Powiatowe

PCPR

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

4.

Wspieranie działających w gminach Środowiskowych Domów Samopomocy

PCPR

realizacja ciągła

 

5.

Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Starostwo Powiatowe

PCPR

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

6.

Promowanie wolontariatu jako formy integracji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Starostwo Powiatowe

realizacja ciągła

liczba osób korzystających z pomocy

7.

Zwiększenia udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności PCPR

PCPR

realizacja ciągła

procentowy udział wydatków

7. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zespół koordynujący

do

12.2011

opracowany program

2.

Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi

PUP

realizacja ciągła

liczba osób objętych rehabilitacją

3.

Prowadzenie kampanii szkoleniowo – informacyjnej, adresowanej do pracodawców, promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi

PUP

realizacja ciągła

liczba utworzonych stanowisk pracy

4.

Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi

PUP

realizacja ciągła

 

5.

Zwiększenie aktywności doradców zawodowych funkcjonujących w szkołach

szkoły

realizacja ciągła

liczba uczniów korzystających z porad

6.

Zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zburzeniami psychicznymi w działalności PUP

PUP

realizacja ciągła

procentowy udział wydatków

 

8. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.

 

l.p.

Planowane działania

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

Wskaźnik monitorujący

1.

Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego

zespół koordynujący

realizacja ciągła

coroczna informacja zbiorcza

2.

Przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zespół koordynujący

realizacja ciągła

opracowany przewodnik

 

 

UWAGA: W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do końca 2011 roku członkowie zespołu koordynującego opracują następujące programy szczegółowe:

1.       Zapobieganie przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym.

2.       Postawy zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – program informacyjno – edukacyjny.

3.       Koordynowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności  do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

4.       Poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnienie pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, samopomocy.

5.       Rozwój zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb ludzi z zaburzeniami psychicznymi.