polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Projekt nr RPDS.03.04.02-02-0006/19 pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś-Gruszeczka"

  Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej uzupełniającej infrastrukturę na odcinku od miejscowości Książęca Wieś do miejscowości Gruszeczka. Uzupełnienie tej brakującej części ścieżek przyczyni się do osiągnięcia celów: szerszego wykorzystanie indywidualnego transportu niezmotoryzowanego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych; lepszą integrację gałęzi transportu; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W rezultacie realizacja przedsięwzięcia zapewni niższą emisje zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie w centrach miast.

Cele szczegółowe projektu obejmą działania realizowane w ramach zadań:

budowa ścieżki rowerowej; zarządzanie projektem; opracowanie studium wykonalności projektu; działania promocyjne; co posłuży osiągnięciu głównego celu przedsięwzięcia, jakim jest zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności.

Realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój.

Polega na domknięciu istniejącej sieci dróg rowerowych w podregionie wrocławskim – łączy odcinki wybudowanej trasy rowerowej, tak aby stworzyć spójną sieć transportową.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów wyższego rzędu: ochrony środowiska, ograniczenia emisji CO2 i mitygacji zmian klimatycznych.

Inwestycja przyniesie korzyści: poprawy jakości powietrza na terenie ZIT poprzez redukcję emisji CO2 i substancji szkodliwych. Bezpośredni efekt ekologiczny osiągnięty w rezultacie przeprowadzenia inwestycji, przejawiać się będzie w redukcji emisji CO2.

Cele projektu są zgodne z celem głównym RPO WD: wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, a także celami szczegółowymi programu: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, gwarantującą poprawę konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, co posłuży wzmocnieniu konkurencyjności gospodarki regionu oraz mobilności regionalnej, w związku z rozwijaniem przyjaznych dla środowiska systemów transportowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 09.03.2020 roku do 30.04.2021 roku.Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3.Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych -ZIT WrOF.

 

Wydatki ogółem w projekcie 2 794 288,51 zł

Wydatki kwalifikowane      2 725 998,51 zł

Dofinansowanie             2 317 098,78 zł

Wkład własny                 408 899,78 zł