polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
 

W dniu 30 września 2020 r. Powiat Trzebnicki podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim / Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią
COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” o nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt medyczny, wyposażenie, wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki do dezynfekcji oraz sprzęt pomocniczy zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym we wnioskach o przyznanie grantu.

Realizacja grantu przez Powiat Trzebnicki znacząco wpłynęła na polepszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także pozwoli niwelować skutki choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Powiat Trzebnicki na realizacje grantu otrzymał środki w wysokości 839.654,44 zł powierzając realizację części grantu Szpitalowi im. św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy i wydatkowanie środków w wysokości 516.526,04 zł oraz przekazując zakupiony sprzęt, wyposażenie i środki czystości na kwotę 159.702,40 zł. W ramach grantu Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich otrzymał środki na realizację zadania w kwocie 163.426,00 zł.