polski angielski niemiecki
Sobota, 23 września 2023 r. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Powiat Trzebnicki realizuje grant pn. „Dostępność architektoniczna Powiatu Trzebnickiego” na podstawie umowy nr DSG/0752 z dnia 15.11.2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie dostępności architektonicznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich mieszczącego się przy ul. St. Kardynała Wyszyńskiego 33 oraz dostępności cyfrowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

W ramach grantu planowany jest zakup i montaż windy do transportu pionowego w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zadanie polega na dostosowaniu strony internetowej Powiatu Trzebnickiego poprzez wdrożenie 4 zasad wymogów WCAG 2.1

-postrzegalność
-funkcjonalność
-zrozumiałość
-solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność)

Struktura finansowania grantu:
Łączna wysokość przedsięwzięcia grantowego wynosi 288 000,00 zł( słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).Grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 202 272,00 zł(słownie: dwieście dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote),co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 37 728,00 zł(słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) ,co stanowi 15,72% kwoty powierzonego grantu. W ramach grantu Powiat Trzebnicki przeznaczy na realizację zadania kwotę 48 000,00 zł(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)

Data realizacji grantu do 30.06.2023 rok.