polski angielski niemiecki
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatu Trzebnickiego

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU TRZEBNICKIEGO

 

Charakterystyka stanu bezrobocia w końcu grudnia 2010 roku

 

·         W dniu 31 grudnia 2010 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie trzebnickim wynosiła 3519 osób, w tym:

-       1848 kobiet (52,5%),

-       3198 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (90,9%),

-         629 osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (17,8%),

-           45 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (1,3%),

-       2275 osób zamieszkałych na wsi (64,6%).

 

·         W końcu ubiegłego roku poziom bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu trzebnickiego przedstawiał się w sposób następujący:

-          gmina Oborniki Śląskie                        632 osoby;

-          gmina Prusice                                     403 osoby;

-          gmina Trzebnica                                 902 osoby;

-          gmina Wisznia Mała                            320 osób;

-          gmina Zawonia                                   293 osoby;

-          gmina Żmigród                                   969 osób.

 

·         Najwięcej bezrobotnych zamieszkuje w następujących miejscowościach:

-          w Trzebnicy                              477 osób (w tym 235 kobiet),

-          w Żmigrodzie                            419 osób (w tym 220 kobiet),

-          w Obornikach Śląskich               224 osoby (w tym 113 kobiet),

-          w Prusicach                              124 osoby (w tym 76 kobiet),

-          w Korzeńsku                                66 osób (w tym 34 kobiety),

-          w Czeszowie                                64 osoby (w tym 30 kobiet),

-          w Strzeszowie                              60 osób (w tym 33 kobiety),

-          w Zawonia                                  54 osoby (w tym 27 kobiet),

-          w Pęgowie                                  53 osoby (w tym 25 kobiet),

-          w Kaszycach Milickich                   49 osób (w tym 27 kobiet).

·         Biorąc pod uwagę wiek, poziom wykształcenia, staż pracy i czas pozostawania bez pracy, struktura bezrobocia w powiecie trzebnickim przedstawia się w sposób następujący:


a)    wg wieku:

     -     18 do 24 lat                   -          781 osób (w tym 455 kobiet),

-25 do 34 lat                       -          996 osób (w tym 585 kobiet,

-35 do 44 lat                       -          595 osób (w tym 337 kobiet),

-45 do 54 lat                       -          709 osób (w tym 350 kobiet),

-55 do 59 lat                       -          359 osób (w tym 121 kobiet),

-powyżej 60 lat                   -            79 osób (mężczyźni);


b)    wg wykształcenia:

-wyższe                                         -             238 osób (w tym 161 kobiet),

-średnie zawodowe             -             684 osoby (w tym 442 kobiety),

-średnie ogólne                               -             382 osoby (w tym 254 kobiety),

-zasadnicze zawodowe                    -           1271 osób (w tym 536 kobiet),

-podstawowe                                  -             944 osoby (w tym 455 kobiet);

 

c)     wg długości stażu pracy:

-          do 1 roku                     -           503 osoby (w tym 307 kobiet),

-          1-5 lat                          -           855 osób (w tym 450 kobiet),

-          5-10 lat                        -           483 osoby (w tym 264 kobiety),

-          10-20 lat                      -           535 osób (w tym 276 kobiet),

-          20-30 lat                      -           459 osób (w tym 163 kobiety),

-          powyżej 30 lat              -           134 osoby (w tym 31 kobiet),

-          bez stażu                      -           550 osób (w tym 357 kobiet);

 

d)    wg czasu pozostawania bez pracy:

-do 1 miesiąca                    -           414 osób (w tym 124 kobiety),

-od 1 do 3 miesięcy -           765 osób (w tym 364 kobiety),

-od 3 do 6 miesięcy -           729 osób (w tym 409 kobiet),

-od 6 do 12 miesięcy           -           762 osoby (w tym 432 kobiety),

-od 12 do 24 miesięcy          -           591 osób (w tym 354 kobiety),

-powyżej 24 miesięcy          -           258 osób (w tym 165 kobiet).

 

 

 

·       Według oficjalnych danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie trzebnickim na koniec ubiegłego roku wynosiła 13,8%. Wysokość tego wskaźnika jest wyższa niż wysokość stopy bezrobocia dla kraju (12,3%), dla województwa dolnośląskiego (13,0%) i dla podregionu wrocławskiego (12,8%).

 

LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA

WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

STAN W KOŃCU GRUDNIA 2010 ROKU

WEDŁUG PODR

POLSKA

1954,7

12,3

DOLNOŚLĄSKIE

150,3

13,0

Podregion   jeleniogórski

37,4

18,3

Bolesławiecki

4,6

15,0

Jaworski

4,2

22,3

Jeleniogórski

4,4

21,6

Kamiennogórski

3,3

22,5

Lubański

4,7

25,6

Lwówecki

3,8

25,4

Zgorzelecki

4,3

12,8

Złotoryjski

4,2

26,5

m. Jelenia Góra

4,0

10,7

Podregion legnicko-głogowski

22,6

12,2

Głogowski

4,5

14,1

Górowski

3,3

27,4

Legnicki

3,2

19,2

Lubiński

3,8

9,6

Polkowicki

3,4

9,1

m. Legnica

4,4

9,2

Podregion wałbrzyski

45,9

19,7

Dzierżoniowski

7,4

22,6

Kłodzki

13,7

24,5

Świdnicki

7,9

13,8

Wałbrzyski

11,5

18,5

Ząbkowiecki

5,4

21,7

Podregion wrocławski

26,8

12,8

Milicki

2,2

17,3

Oleśnicki

6,1

16,3

Oławski

3,5

11,6

Strzelinski

2,6

17,1

Średzki

2,4

12,9

Trzebnicki

3,5

13,8

Wołowski

3,6

21,5

Wrocławski

2,8

5,3

Podregion m. Wrocław

17,5

5,4

m. Wrocław

17,5

5,4


*       *       *

·       W ostatnim dniu 2010 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy figurowało o 66 osób mniej niż w końcu grudnia 2009 roku (spadek o 1,84%). W 2010 r. spadek bezrobocia odnotowany został w gminach: Żmigród, Trzebnica i Prusice, a w pozostałych trzech gminach powiatu trzebnickiego liczba zarejestrowanych bezrobotnych w roku ubiegłym zwiększyła się.  

Zmiany poziomu bezrobocia w poszczególnych gminach w 2010 roku prezentuje tabela:

GMINY:

stan bezrobocia w dniu 2009.12.31

stan bezrobocia w dniu 31.12.2010 r.

 

zmiana w porównaniu ze stanem

z dnia 31.12.2009 r.

w liczbach bezwzględnych

w %

ŻMIGRÓD

1060

969

-91

-8,59

TRZEBNICA

907

902

-5

-0,55

OBORNIKI ŚLĄSKIE

615

632

+17

+2,76

PRUSICE

431

403

-28

-6,50

ZAWONIA

287

293

+6

+2,09

WISZNIA MAŁA

285

320

+35

+12,28

POWIAT TRZEBNICKI

3585

3519

-66

-1,84

 

 

·       Jak już informowaliśmy, stopa bezrobocia za grudzień 2010 r. kształtuje się na poziomie 13,8%. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wysokość stopy bezrobocia dla powiatu trzebnickiego zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego.

 

 

·       W 2010 roku w trzebnickim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowały się 6542 osoby. Liczba rejestracji była na podobnym poziomie, jak w roku 2009 (spadek o 51 osób), ale znacznie wyższa niż latach poprzednich. W ubiegłym zarejestrowało się o 1546 osób więcej niż w 2008 r. i o  800 osób więcej niż w roku 2007 roku.

 

 

·       Ponad połowa bezrobotnych, którzy znaleźli się w ewidencji trzebnickiego PUP w roku 2010 to mężczyźni – 3471 osób (53,1% ogółu nowo zarejestrowanych). Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w omawianym okresie to mieszkańcy wsi – 4013 osób (61,3% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych). 5025 osób (76,8% bezrobotnych zarejestrowanych w 2010 roku) nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

·       Wśród bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w trzebnickim Urzędzie Pracy w ubiegłym roku ponad 34% stanowią osoby poniżej 25 roku życia (2231 osób), a ponad 15% to osoby liczące sobie co najmniej 50 lat (1025 osób). Wśród zarejestrowanych w roku 2010 jest ponadto 1858 długotrwale bezrobotnych (28,4% ogółu zarejestrowanych), 221 niepełnosprawnych (3,4% ogółu) i 83 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakłady pracy (1,3% ogółu).

 

 

·       W 2010 roku z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy wyłączono ogółem 6608 osób. Liczba wyłączeń była znacznie wyższa niż w latach 2009 (wzrost o 1137 osób) i 2008 (wzrost o 676 osób), ale znacznie niższa niż w roku 2007 (spadek o 765 osób).

 

 

·       Wśród osób, które utraciły status bezrobotnego najliczniejszą grupę stanowią osoby wyłączone w wyniku podjęcia pracy (40,3% odpływu). Chociaż liczba osób podejmujących zatrudnienie była niższa niż w ostatnim „przedkryzysowym” 2007 r., zwraca uwagę fakt, iż w roku ubiegłym podjęło pracę znacznie więcej osób niż w latach 2008 i 2009. Okoliczność ta może to świadczyć o poprawie koniunktury na lokalnym rynku pracy.

Drugą najczęstszą przyczyną wyłączania z ewidencji bezrobotnych jest nie potwierdzenie gotowości do pracy (28,2% wyłączeń).

 

 

Szczegółowy bilans bezrobotnych zarejestrowanych i wykreślonych z ewidencji PUP Trzebnica w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. (w zestawieniu z odpowiednimi danymi za lata 2007 – 2009 zawiera tabela:

 

 

2007

2008

2009

2010

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym

5742

2870

4996

2559

6593

3050

6542

3071

w tym:

z prawem do zasiłku

1270

501

1097

466

1700

674

1517

645

zamieszkali na wsi

3503

1727

3061

1561

4089

1902

4013

1890

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

139

73

42

24

102

33

83

29

osoby, które nie ukończyły 25 roku życia

2161

1186

1907

1106

2330

1219

2231

1206

osoby, które ukończyły 50 rok życia

699

278

679

274

1065

344

1025

326

długotrwale bezrobotni

2203

1251

1343

873

1241

809

1858

994

niepełnosprawni

176

75

171

84

224

88

221

90

Osoby wyłączone z ewidencji w okresie sprawozdawczym

7373

3678

5932

3127

5471

2677

6608

3107

z tego z przyczyn:

w wyniku podjęcia pracy

3011

1478

2373

1249

2124

997

2663

1236

w tym podjęcia pracy subsydiowanej

272

131

231

103

246

86

402

123

rozpoczęcia szkolenia

674

292

378

136

340

115

396

160

rozpoczęcia stażu lub przygotowania zawodowego

441

353

432

330

469

336

538

383

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

41

18

49

28

56

31

93

47

z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy

2372

997

2022

905

1611

685

1861

711

z innych przyczyn

834

540

678

479

871

513

1057

570

 

 

*          *          *

 

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy pozyskał i przedstawił zarejestrowanym bezrobotnym 1663 oferty pracy (o 310 ofert więcej, niż w roku 2009). W omawianym okresie różnymi formami aktywizacji zawodowej objętych zostało ponad 4,9 tys. osób. Z tej liczby:

·         3181 bezrobotnych objętych zostało działaniami z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wzięło udział w zajęciach klubu pracy:

-          1784 osoby skorzystały z porad indywidualnych,

-          776 osobom udzielono indywidualnych informacji zawodowych,

-          72 osobom udzielono grupowych informacji zawodowych,

-          14 osób uczestniczyło w grupowych poradach z zakresu doradztwa zawodowego,

-          565 osób uczestniczyło w zajęciach klubu pracy.

·               1331 osób uczestniczyło w organizowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy subsydiowanych formach zatrudnienia:

-          204 osoby uczestniczyły w pracach interwencyjnych,

-            63 osoby brały udział w robotach publicznych,

-            75 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych,

-          793 osoby uczestniczyły w stażach,

-          173 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej,

-              23 osoby podjęły zatrudnienie na stanowiskach pracy, których utworzenie  sfinansowane zostało ze środków Funduszu Pacy.

·          402 osoby uczestniczyły w organizowanych przez PUP Trzebnica kursach i szkoleniach zawodowych (grupowych i indywidualnych). W 2010 roku szkolenia grupowe (dla 329 osób) organizowane były w następujących kierunkach:

-          mała przedsiębiorczość – w tym szkoleniu wzięły udział 192 osoby,

-          monter podzespołów elektronicznych, naprawy pakietów elektronicznych – 46 osób,

-          operator sprzętu do robót ziemnych – 21 osób,

-          magazynier z obsługą komputera – 12 osób,

-          kierowca operator wózków jezdniowych – 12 osób,

-          sprzedawca – kasjer w handlu detalicznym – 15 osób,

-          manicure i stylizacja paznokci z elementami przedsiębiorczości – 10 osób

-          recepcjonista – organizacja i technika pracy w hotelu – 12 osób,

-          kucharz małej gastronomii z elementami cateringu – 9 osób.

Szkolenia indywidualne (łącznie dla 73 osób) organizowane były na wniosek osób bezrobotnych, po uzasadnieniu przez nich celowości szkolenia. Najczęściej finansowane buły szkolenia indywidualne dla kierowców (kursy prawa jazdy, kursy dokształcające) oraz szkolenia dla operatorów sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki itp.).

·               26 osób uczestniczyło w finansowanych przez PUP Trzebnica studiach podyplomowych.

 

*          *          *

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje swoje działania ze środków Funduszu Pracy, przyznawanych corocznie powiatowi trzebnickiemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. algorytmu. Ponadto aktywnie pozyskujemy środki na przeciwdziałanie bezrobociu z innych źródeł: z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra i samorządu województwa.

Na rok 2010 Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił dla powiatu trzebnickiego na podstawie algorytmu środki Funduszu Pracy w kwocie 5.115.700,00 zł.

Dodatkowo, ponad kwotę Funduszu Pracy przyznaną algorytmem, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy pozyskał na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku łącznie 4.693.900,00 zł, z tego:

-   2.754.600,00 z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Po kapitał” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-   1.280.00,00 zł ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia,

-   228.800,00 zł ze środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, których miały miejsce klęski żywiołowe,

-   160.500,00 zł ze środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

-   180.000,00 zł ze środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

-   90.000,00 zł ze środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy dysponował zatem środkami FP i PFRON w łącznej kwocie 9.809.600,00 zł. Jest to kwota rekordowa, najwyższa w historii trzebnickiego Urzędu Pracy. Niestety w roku 2011 będziemy dysponować znacznie niższymi środkami. W roku bieżącym kwota FP na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu stanowić będzie ok. 30% kwoty, którą mieliśmy do dyspozycji w roku 2010.

*          *          *

 

W trosce o podnoszenie jakości i dostępności usług, Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje ponadto środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów mających na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie trzebnickim poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu.

W roku 2010 realizowane były trzy projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL („Inwestycja w kadry”, „Profesjonalna kadra” i „Inwestycja w kadry – II edycja”). Na realizację tych projektów w roku 2010 PUP pozyskał blisko 383,00 tys. zł (łącznia kwota środków pozyskanych na realizację trzech projektów – w latach 2008 – 2012 to 1.300.200,00 zł).

 

*          *          *

 

W 2010 roku poziom bezrobocia w powiecie trzebnickim utrzymywał się na ustabilizowanym poziomie, a na koniec roku odnotowano nawet niewielki spadek bezrobocia porównaniu ze stanem z końca roku 2009. Niestety, już u progu 2011 r. sytuacja na lokalnym rynku pracy uległa radykalnemu pogorszeniu. W styczniu br. liczba bezrobotnych w powiecie trzebnickim zwiększyła się do 3913 osób, tj. o aż 394 osoby (o 11,2% w porównaniu do stanu z końca grudnia 2010). W dotychczasowej historii PUP Trzebnica tylko raz odnotowano wyższy wzrost bezrobocia w ciągu jednego miesiąca (w styczniu 2009 r. w porównaniu z grudniem 2008 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 483 osoby).

W styczniu 2011 r. bezrobocie wzrosło we wszystkich gminach powiatu trzebnickiego, przy czym wzrost liczby bezrobotnych był najwyraźniejszy w gminach Żmigród i Prusice:

-     Oborniki Śląskie   - o   72 osoby   - wzrost o 11,4% w stosunku do grudnia 2010 r.;

-     Prusice                - o   53 osoby   - wzrost o 13,2% w stosunku do grudnia 2010 r.;

-     Trzebnica             - o   98 osób     - wzrost o 10,9% w stosunku do grudnia 2010 r.;

-     Wisznia Mała       - o   14 osób     - wzrost o 4,4% w stosunku do grudnia 2010 r.;

-     Zawonia              - o   22 osoby   - wzrost o 7,6% w stosunku do grudnia 2010 r.;

-     Żmigród              - o 135 osób     - wzrost o 13,9% w stosunku do grudnia 2010 r..

 

 

Szczegółowe dane dotyczące stanu i struktury bezrobocia w powiecie trzebnickim zawierają załączone tablice.

 

 

 

Opracował: Tomasz Wróbel

 

 

 

Galeria