polski angielski niemiecki
Piątek, 02 czerwca 2023 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Deklaracja Dostępności

  Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.powiat.trzebnica.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55-100 Trzebnica
71 387 95 01
www.powiat.trzebnica.pl
powiat@powiat.trzebnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-07

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej 

Strony internetowe w ramach Systemu posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • pakiet dostępnościowy zapewniający minimalne wymagania wynikające z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • informacje o urzędzie w języku migowym

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumił Twardy, b.twardy@powiat.trzebnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 71 387 95 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kurowska 
e-mail: 
i.kurowska@powiat.trzebnica.pl 
Telefon: 713879504

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

  • Budynek: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Ks. Dz. W. Bochenka.

Do wejścia prowadzą: schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

W budynku jest materac ewakuacyjny.

W budynku jest folia powiększająca dla osób słabowidzących oraz ranka ułatwiająca składanie podpisów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Budynek 1: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Leśna 1

Do budynku prowadzą  dwa  wejścia: 

-        od ul. Leśnej,

-        od strony parkingu.

Do wejścia od ul. Leśnej prowadzą  schody.

Do wejścia od parkingu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku jest materac ewakuacyjny.

W budynku jest folia powiększająca dla osób słabowidzących oraz ranka ułatwiająca składanie podpisów.

W budynku jest klawiatura komputerowa z powiększonymi napisami dla osób słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – na poziomie 0 zainstalowany jest dzwonek przywołujący pracownika, pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika biura obsługi klienta, obsługa w pomieszczeniu zlokalizowanym na poziomie 0 budynku.

  • Budynek 2: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Leśna 1 (parterowy)

Do budynku prowadzi  jedno wejście.

Do wejścia prowadzą  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. 

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku jest tyfloplan.

W budynku jest folia powiększająca dla osób słabowidzących oraz ranka ułatwiająca składanie podpisów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy posiada umowę na realizację tłumaczeń w języku migowym w trybie on-line.

31-03-2022