polski angielski niemiecki
Wtorek, 09 sierpnia 2022 r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Projekty Unijne realizowane przez PowiatGinące zawody –  Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

 
Celem projektu są działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu LGD, które mają popularyzować elementy tradycyjnej kultury regionalnej i wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej poprzez warsztaty edukacyjne z zakresu ginących zawodów.

Działania objęte projektem mają na celu zorganizowanie dla uczestniczącej w nim młodzieży zajęć warsztatowych i żywych lekcji historii opartych na obserwacji procesu tworzenia, a niekiedy i współtworzenia przedmiotów i czynności dzisiaj już coraz bardziej zanikających i wymagających dokumentacji. Przyczyni się to do przypomnienia i przekazania następnym pokoleniom, tradycji związanej z zawodami, które były uprawniane na ziemiach polskich już od XI wieku. Projekt Ginące zawody skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu LGD. Przewidujemy udział min. 90 uczniów, uczestniczyć oni będą w 2 dniowych warsztatach, które odbędą się w Schronisku w Kuraszkowie i Muzeum w Marcinowie.
 
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


Wartość projektu: 26 350 zł brutto
Dofinansowanie z unii:  17 369,81 zł netto
Koordynator projektu: Dominika Łasica
 

Powiatowe Dni Kultury Regionalnej
 
Celem projektu jest popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, a także wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców terenów objętych działaniem LGD na terenie Powiatu Trzebnickiego. Cele te będą osiągane dzięki promowaniu sztuki ludowej poprzez muzykę oraz rzemiosło artystyczne środowisk lokalnych, prezentacji ewolucji i rozwoju współczesnej kultury wsi polskiej, poszerzanie zainteresowań dotyczących kultury regionalnej oraz form wypoczynku i rekreacji na naszym terenie.
 
Realizacja projektu będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi związanych z poczuciem przynależności i wspólnoty. Ponadto będzie on wspaniałą formą promocji obszarów wiejskich, a także umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskich. Projekt wpłynie też na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.


Partnerami operacji są: Obornicki Dom Kultury, Agencja Reklamowa Nowa s.c. oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 
Wartość projektu:
42 544 zł brutto
Dofinansowanie z unii: 25 000 zł netto
 
Koordynator projektu: Dominika Łasica


Powiat Trzebnicki jako jedyny partner z  Polski uczestniczy w międzynarodowym projekcie Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism”

Projekt, rozpoczął się świętem „Dni Europy” w Macedonii. W spotkaniu wzięli udział delegaci z naszego powiatu (17 osób) oraz delegaci czterech pozostałych regionów partnerskich – w sumie ponad 120 osób. Podczas odbywającego się w Negatino panelu dyskusyjnego dotyczącego Wartości Europejskich oraz możliwości wejścia do Unii Europejskiej Macedonii Powiat Trzebnicki reprezentowany był przez przedstawicieli samorządów ze wszystkich gmin powiatowych. Na początku kwietnia br. rozesłaliśmy zaproszenia do wszystkich burmistrzów z terenu Powiatu Trzebnickiego z prośbą o wyznaczenie dwóch osób, (m.in. spośród urzędników wyższego szczebla, radnych , Dyrektorówitp.) do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu –panelu dyskusyjnym. Na tej podstawie została stworzona lista uczestników (m.in. radni, członkowie komisji, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, zespół organizacyjny ). Koszty uczestnictwa w projekcie zostały pokryte w całości z budżetu Unii Europejskiej - Mówi Starosta Trzebnicki Robert Adach.

Europe for Citizens -„Network for culture, sport and tourism” jest to projekt regionów partnerskich, które współpracują ze sobą dla rozwoju kultury, sportu i turystyki. Głównym celem projektu jest stworzenie i rozwinięcie długotrwałej współpracy pomiędzy regionami partnerskimi, znajdującymi się w czterech różnych krajach Europy a także:
1)    zacieśnienie międzynarodowej współpracy kulturalnej, sportowej i turystycznej
2)    promocja kultury europejskiej, jej wartości i różnorodności
3)    rozwój dialogu międzykulturowego
4)    wzrost tolerancji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy obywatelami Europy
5)    wzrost aktywności społeczności lokalnych
6)    zachęcenie lokalnych władz do rozwijania współpracy międzynarodowej
7)    rozwój poczucia tożsamości europejskiej

Partnerami projektu są: Gmina Popowo z Bułgarii (lider projektu), Gmina Negotino z Macedonii, Gmina Campulung z Rumunii, Gmina Berovo z Macedonii oraz Powiat Trzebnicki. Każdy partner ma obowiązek przyjąć pozostałych partnerów projektu i zorganizować ich pobyt w swoim regionie. Ponadto zobowiązuje się do przygotowania zadeklarowanego wcześniej wydarzenia, a także oddelegowania swoich przedstawicieli do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez innych partnerów.

Projekt będzie realizowany poprzez zorganizowanie sześciu kilkudniowych Sympozjów na terenach regionów współpracujących. Każda o innej tematyce:
1) Negotino (4 dni) – Dni Europy (5-8.05.2010)
2) Popowo (5 dni) – Festiwal Miast Partnerskich (7-11.06.2010)
3) Berovo (5 dni) – Festiwal Etniczny (25-29.08.2010)
4) Trzebnica ( 4 dni) – Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich (10-13.09.2010)
5) Campulung (6dni) – Międzynarodowe Targi Ekologiczne i Turystyki Kulturowej
(5-10.07.2011)
6) Dve Mogli (10 dni) – Warsztaty kulturalne i sportowe (23-30.08.2011)
zespół organizacyjny Powiatu Trzebnickiego pod przewodnictwem Roberta Adacha
Justyna Wróbel – koordynator projektu
Dominika Łasica – członek zespołu
Ewa Rogowska-Osych - członek zespołu
 
Kocie Góry Góry najbliższe Wrocławiowi

Celem Głównym
projektu jest promocja regionu jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz wzrost efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Dolnego Śląska.

Cele Pośrednie Projektu to:
-    promocja regionu Powiatu Trzebnickiego i Województwa Dolnośląskiego jako regionu dobrze przygotowanego do uprawiania turystyki aktywnej,
-    ukazanie różnorodnych walorów krajoznawczych,
-    przedstawienie historii, kultury i zabytków regionu, które znajdują się na szlakach do uprawiania turystyki aktywnej,
-    promocja aktywnego wypoczynku i ułatwienie spędzenia wolnego czasu turystom

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez kampanie promującą aktywny wypoczynek w Krainie Kocich Gór na terenie Powiatu Trzebnickiego.

W ramach przedsięwzięcia planujemy:
1)    wydanie publikacji w formie albumu i przewodnika po Krainie Kocich Gór,
2)    wydanie mapy ścieżek rowerowych/pieszych,
3)    przeprowadzenie akcji reklamowej regionu poprzez reklamę w: radiu, prasie, internecie i na bilboardach,
4)    nagranie filmu promującego region i projekt,
5)    zorganizowanie imprezy promującej projekt.

Realizacja Projektu stworzy nową jakość i nowy wizerunek regionu jako obszaru niezwykle atrakcyjnego turystycznie. Przedstawi najbardziej znaczące, charakterystyczne, ciekawe, ale równocześnie nie „odkryte” dotychczas miejsca i obiekty. Spowoduje, że zwiedzający będą chcieli coraz częściej przyjeżdżać na teren Powiatu Trzebnickiego. W związku ze zwiększeniem ilości turystów, rozwiną się małe przedsiębiorstwa usługowe. Opisanie obiektów zabytkowych podniesie też poziom wiedzy i świadomości mieszkańców regionu, co sprawi, że staną się dumni ze skarbów, z którymi sąsiadują.
Całkowita wartość projektu - 199 986 zł
Kwota dofinansowania z RPO - 122 910,2 zł

Termin realizacji – IV kwartał 1010r. I kwartał 2011
 
Koordynator projektu: Dominika Łasica
 

''Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2"

Całkowita wartość projektu wynosi :  341 044,03 zł

Kwota dofinansowania z RPO: 238 730,82 zł   Celem projektu jest podniesienie standardów usług turystycznych udzielanych przez młodzieżowe schronisko w Kuraszkowie. Dzięki lokalizacji zmodernizowanego obiektu w atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo miejscu oraz bliskiego sąsiedztwa z Wrocławiem realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiej oferty na rynku krajowym i międzynarodowym.


    Przedmiotem projektu jest modernizacja Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Kuraszkowie wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacją systemu grzewczego oraz wyposażeniem pomieszczeń. Dzięki modernizacji schroniska i budowie podjazdu zostanie podwyższony standard świadczonych usług turystycznych.
Koordynator projektu: Dominika Łasica
 
„Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”

Rozpoczyna się realizacja partnerskiego projektu: „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”

   Dnia 21 stycznia br. Przewodniczący Zarządu Powiatu Trzebnickiego Robert Adach podpisał umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Regionalnego programu Operacyjnego pn: „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”.

   Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Milickim i  czteroma gminami. Na tą inwestycję konsorcjum pozyskało ponad 2,3 mln zł. W ramach projektu powstanie zintegrowany system informacyjny, który obejmie m.in. elektroniczny obieg i wymianę dokumentów oraz elektroniczną ich archiwizację.
Całkowita wartość Projektu (w zł)  to 2 777 421,07 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 2 360 530,17 zł

   Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu trzebnickiego i milickiego poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w urzędach oraz platformy elektronicznej umożliwiającej świadczenie e-usług publicznych dla ludności.

   Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów każdego z urzędów, a także niektórych podległych im jednostek organizacyjnych, poprzez zaspokojenie następujących potrzeb:
- obsługę kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędu w zakresie EOD,
- obsługę archiwum zakładowego urzędu,
- obsługę wymiany informacji i dokumentów elektronicznych z innymi urzedami, jednostkami organizacyjnymi,
podmiotami gospodarczymi i obywatelami,
- obsługę elektronicznego podpisu,
- podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych (e-security),
- przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet,
- automatyzacje procesu przygotowywania i przekazywania treści do BIP.

   Projekt obejmuje wdrożenie platformy elektronicznej oraz e-usług w Urzędach następujących JST: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i Miliczu, Gmina Prusice, Milicz, Cieszków, Oborniki Śląskie.
Platforma elektroniczna zostanie zrealizowana w postaci zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego:
a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
b) elektroniczna archiwizacje dokumentów,
c)świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
d) modernizacje sprzętowej infrastruktury informatycznej-gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny intranet.

Ogłoszenia i przetargi dotyczące projektu w zakładce Ogłoszenia i Przetargi wydziały Inwestycyjnego www.powiat.trzebnica.pl
Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
 
Koordynator projektu: Igor Bandrowicz, Dominika Łasica
 
"Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 do dnia 31 lipca 2010 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 613. 966, 40 zł

Program „Świat wokół nas” realizowany jest na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Trzebnicy i swoim zasięgiem obejmuje 55 dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie mieszkających na terenie powiatu trzebnickiego.
Udzielana pomoc o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i rewalidacyjnym oparta jest na działaniach w zakresie organizacji różnego typu zajęć: warsztaty pracy, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty w pracowni komputerowej, zajęcia socjoterapeutyczne wspomagane zajęciami sportowymi, zajęcia z udziałem psa – dogoterapia. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy wynikające z niepełnosprawności intelektualnej.

Więcej o projekcie na stronie www.soswtrzebnica.edupage.org
Koordynator projektu: Lila Zajączkowska

„ Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Powiat Trzebnicki jest realizatorem projektu  pn. „ Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu z godnie z umową zawartą z UMWD wynosi 14 444 136,3 zł z czego 60,52% finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe koszty w wysokości
7 248 683,16 zł pokryje Powiat Trzebnicki.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2010

Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie), Działanie 8.1. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”.

Przedmiotem projektu jest dobudowanie pawilonu dla Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy. W wyniku realizacji powstanie 80 łóżkowy z pomieszczeniami terapeutycznymi oddział rehabilitacyjny spełniający obecne przepisy i wymagania stawiane tego typu obiektom, a w szczególności odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej. Powierzchnia użytkowa pawilonu wyniesie 3192,54m2.

Główny cel projektu:
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie pawilonu (Oddziału Rehabilitacji, Oddziału dla dzieci i młodzieży,Oddziału dla dorosłych) przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Cele szczegółowe Projektu są następujące:
1. Poprawa warunków rehabilitacji mieszkańców powiatu.
2. Poprawa bezpieczeństwa medycznego powiatu trzebnickiego i powiatów ościennych.
3. Poprawa stanu zdrowotnego społeczności województwa dolnośląskiego w zakresie dysfunkcji narządu ruchu.
Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców regionu i utrzymania liczby osób aktywnych zawodowo, co wpłynie pozytywnie na rozwój regionu.

Wybudowanie pawilonu Oddziału Rehabilitacji bezpośrednio przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej umożliwi:
- kontynuacje leczenia pooperacyjnego przez dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat,
- kontynuacje leczenia pooperacyjnego przez dorosłych,
- zwiększenie jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych – rehabilitacja ambulatoryjna,
- utrzymanie obecnej ilości pacjentów,
- utrzymanie istniejącego zatrudnienia.
 
Koordynator projektu: Dominika Łasica, Ewa Rogowska
 
„Język angielski w zasięgu ręki”
 
„Język angielski w zasięgu ręki” to: Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do uczniów LO im.K.Holteia w Obornikach Śląskich oraz dwóch Publicznych Gimnazjów w Obornikach Śląskich i Pęgowie,

Czas realizacji dwa lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011

Zaplanowane działania w Projekcie są ukierunkowane na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
I edycja zajęć obejmuje 4 działania:
· Zajęcia językowe z języka angielskiego w 6 grupach po 10 osób w LO w Obornikach Śl.oraz w PG w Obornikach Śl. jedna grupa 10 osobowa i w PG w Pęgowie jedna grupa 10 osobowa; każda grupa odbędzie 32 lekcje prowadzone przez lektorów z udziałem nativ speakera w czasie od X. 2009 – do I .2010 po dwie lekcje w tygodniu
· Warsztaty teatralne w języku angielskim dla 10 uczniów LO w Obornikach Śląskich ; zajęcia będą obejmowały 32 lekcje X .2009 – I .2010 również po dwie lekcje w tygodniu z udziałem nativ speakera i aktora ; warsztaty zakończą się wystawieniem sztuki w języku angielskim przez uczestników warsztatów
· Festiwal Poezji Angielskiej XII .2009
· Wyjazdy na spektakle teatralne w języku angielskim

II edycja obejmie te same działania ale zamiast Festiwal Poezji Angielskiej odbędzie się Turniej wiedzy o krajach anglosaskich

W roku szkolnym 2010/2011 działania zostaną powtórzone (oprócz Turniej wiedzy o krajach anglosaskich)

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w sekretariatach LO w Obornikach Śl. oraz PG w Obornikach Śl. i Pęgowie od 1.09.2009r.


Szczegółowe informacje o Projekcie oraz o zamówieniach w ramach projektu znajdują się na stronie LO www.holtei.pl oraz www.j.angielski.internetdsl.pl
Koordynator projektu: Elżbieta Jezierska
 
Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej

     Celem głównym projektu jest:  podniesienie(w przeciągu 14 miesięcy)kompetencji zawodowych kadry pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne w gminach Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Krośnice, Milicz, Cieszków oraz Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Miliczu w sumie 450 osób.    Grupę docelową
stanowią pracownicy zatrudnieni w urzędach miasta i gmin (Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Krośnice, Milicz, Cieszków) oraz Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Miliczu 450 osób. Projektodawca przewiduje objąć wsparciem osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na różnych stanowiskach. Spośród uczestników projektu 100% stanowią pracownicy z obszarów wiejskich (wg definicji zawartej w PO KL).

OPIS SZKOLEŃ: na podstawie przeprowadzonych ankiet i zdiagnozowanych potrzeb projektodawca zakłada następujące szkolenia:
I. Szkol. ogólne dla większości pracowników:
Pierwszym szkoleniem będzie Profesjonalna Obsługi Klienta (8h)–uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z i umiejętności z zakresu m.in. zwiększenie efektywności komun. w rozmowach przy obsłudze klientów, wypracowania efektywnych standardów w obsłudze klienta,

Kolejne szkolenie Kodeksu Administracji Publicznej (8h)–uczestnicy nabędą wiadomości  z zakresu m.in. analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Podczas szkolenia dotyczącego Prawa Zamówień Publicznych (8h) beneficjenci nabędą podstawowe wiadomości  z zakresu wprowadzenia systemu zamówień publicznych, których celem jest dążenie do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas szkolenia z Metod radzenia sobie ze stresem oraz Etyka w pracy urzędnika(8h) Uczestnik pozna m.in. podstawowe pojęcia z zakresu etyki, czynniki wpływające na poziom etyki instytucji, pozna standardy postępowania pracownika administracji zostanie uczulony na zjawisko korupcji oraz zapozna się z technikami radzenia sobie ze stresem w pracy.

II. Szkol. językowe:Szkolenia językowe:
Jęz.niemiecki lub/i j.angielski w zależności od zainteresowania BO, które zbadane będzie na podstawie ankiety,  odbywać się będą w grupach max.8 osobowych, w terminach dogodnych dla pracowników, poza godzinami pracy. Kurs trwać będzie 10m-cy  (78h lekc. zajęć dla każdego uczestnika) i obejmować będzie zagadnienia zarówno dotyczące komunikacji ogólnej jaki i komunikacji specjalistycznej (związanej bezpośrednio z wykonywanymi obowiązkami przez pracowników). Projektodawca planuje przeszkolić 140 osób. Zajęcia odbywać się będą w różnych miejscowościach i we własnych salach.
III.Szkol. ICT: 
Szkolenia Word/Excel dla średnio zaawansowanych odbywać się będą w grupach max.5 osobowych, w czasie godzin pracy.  1 Kurs będzie trwał 40h lekc. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie szerokich możliwości edytora Microsoft Word/ Excel w zakresie przygotowania standardów i wzorców dokumentów, tworzenia spisów, konspektów i zestawień, analizy danych, wykonywania zaawansowanych operacji filtrowania, sortowania i podsumowywania danych. Projektodawca przewiduje przeszkolić 140 osób. Zajęcia odbywać się będą w różnych miastach.
III.Szkol. z wystąpień publicznych, motywacji i zarządzania zespołem pracowniczym.
Szkolenie skierowane do Starostów , Burmistrzów, Wójtów oraz kadry kierowniczej, w sumie 66 osób. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie i doskonalenie umiejętności osób zajmujących wysokie stanowiska urzędnicze,z zagadnień: wystąpień publicznych, motywowania, zarządzania zespołem.
IV. Szkol. dotyczące pozyskiwania środków unijnych.
Projektodawca przewiduje 20h szkolenie, dla 12 osób, które dotyczyć będzie zagadnień finansowania działań w ramach środków pozyskanych z UE m.in. nauki przygotowania wniosku w ramach POKL i/lub innych programów, podstaw przygotowania sprawozdania, studium wykonalności.
V.Szkolenie z Kosztorysowania.
Projektodawca przewiduje 2-dniowe16h szkolenie, dla 10 osób, które dotyczyć będzie zagadnień przygotowywania kosztorysów z programem Norma Pro. Szkolenie odbędzie się w czasie godzin pracy. Organizator zapewni transport, wyżywienie i nocleg.


Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2009r.  do 29 lutego 2010 r.
 
Kierownik projektu: Dominika Łasica
Galeria