polski angielski niemiecki
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Pozyskaj pieniądze na swoje działanie

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2011 roku.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi, w tym, utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, tworząc warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.    Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 35 000 zł.;
2.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu;
3.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania; 
4.    Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie;
5.    Okres realizacji i rozliczenia projektu do końca października 2011 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę podpisania protokołu końcowego;
6.    Zadanie może być realizowane wyłącznie przez Gminę, nie ma możliwości przekazania realizacji zadania jednostkom organizacyjnym Gminy na mocy porozumienia bądź innych ustaleń.
7.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.

Termin naboru: 1 marca  – 31 marca 2011 r.

Realizacja projektu: do końca października 2011 r.
                                                                                                                                                                                             
Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

Osobami do kontaktu są: Aleksandra Bednarczyk, email: aleksandra.bednarczyk@umwd.pl oraz Witalis Patrzałek, email: witalis.patrzalek@umwd.pl; tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.
 

Programu Region Morza Bałtyckiego 2007- 2013.

 

1 grudnia 2010 r. rozpoczął się kolejny, czwarty nabór wniosków projektowych w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007- 2013.

Nabór jest otwarty dla wszystkich priorytetów. Poziom dofinansowania dla polskich partnerów projektów wynosi do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych.
 
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2010 r. – 31 marca 2011 r., w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Czerwiec/wrzesień 2011 r. Wyniki ogłoszone będą  na stronie Programu: www.eu.baltic.net
 
Miejsce składania wniosków: 

Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstraße 20
18055 Rostock, Germany
do dnia 31 marca 2011
oraz
E-mail: applications@eu.baltic.net do 31 marca 2011 
 
Sposób składania wniosków:

•Wersja papierowa (jeden egzemplarz) pocztą
•Wersja elektroniczna – email: applications@eu.baltic.net

Przykładowi potencjalni beneficjenci Programu to:

•władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
•organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
•szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, jednostki badawczo-naukowe;
•instytucje wspierające/ promujące zrównoważony rozwój;
•innowacyjność oraz przedsiębiorczość.
 
Projekty można składać w ramach wszystkich priorytetów Programu. Jest jednak otwarty tylko dla projektów flagowych (lub ich części), wymienionych w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (zgodnych z priorytetami Programu), a także dla projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu (dotychczas nie spełnionych). Są to:

Priorytet 1
•Poszerzanie bazy innowacji w BSR poprzez przyciąganie ludności w różnym wieku, płci oraz o różnych zawodach do zagadnień związanych z innowacyjnością;
•Istotne technologie, np. biotechnologia, nanotechnologia itp.

Priorytet 2
•Integracja obszarów o  niskiej dostępności (w szczególności: północ i wschód);
•Promocja działań informacyjno-komunikacyjnych zwiększających i ulepszających dostępność;

Priorytet 3
•Promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich;
•Zmniejszanie ryzyka zanieczyszczeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Rosji;

Priorytet 4
•Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań demograficznych;
•Promocja wspólnej tożsamości BSR (BSR jako marka);
•Wzmocnienie warunków społecznych i oddziaływania rozwoju miast i regionów  (ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Rosji).
 
Kryteria wyboru projektów: Określone w Podręczniku Programu dostępnym na stronie www.eu.baltic.net

1. Wpisanie się projektu w Działania  Programu oraz regionalne strategie rozwoju;
2. Spójność i przedmiot projektu oraz jakość planu wdrażania projektu;
3. Trwałość i rozpowszechnianie rezultatów; 
4. Zasięg oraz jakość partnerstwa;
5. Jakość zarządzania projektem oraz możliwości jego wdrażania; jakość budżetu.

Procent dofinansowania projektu: Do 85 proc. dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski.

W ramach Programu pozostało do rozdysponowania: 33,4 mln euro z EFRR.

Więcej informacji:
www.ewt.gov.pl
www.eu.baltic.net