polski angielski niemiecki
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r. Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Oferta na realizację zadania - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, propagujących wśród mi

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Organizacja składa ofertę do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy (na druku obowiązującym w konkursach na rok 2011), która jest zamieszczana na 7 dni roboczych na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Nazwa stowarzyszenia: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy,

Nazwa zadania: " Sport - najlepsza metoda na dobre samopoczucie",

Pytania i wątpliwości należy kierować do Wydziału Organizacji i Obsługi Obywatela, do Pani Eweliny Pawłowskiej, telefon kontaktowy 071 387 95 01, e-mail: e.pawlowska@powiat.trzebnica.pl