polski angielski niemiecki
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz in

 

Uchwała Nr 110/ 2011

Zarządu Powiatu Trzebnickiego

z dnia 14.12.2011 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) na rok 2012.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu nr Nr XXXV/241/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów, w związku z art. art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt Programu Współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2.      Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały, o której mowa w ust 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.      Terminem rozpoczęcia konsultacji jest 15.12.2011 r.

2.      Konsultacje winny zostać zakończone do dnia 20.12.2011 r.

 

§ 3

Konsultacje będą prowadzone poprzez zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego oraz w bipie  (załącznik nr 2 do uchwały).

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Obywatela.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.